Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 7/2017 z dnia 05.02.2020r

Regulamin organizacji imprez, wynajmowania i korzystania z pomieszczeń, nagłośnienia oraz świadczenia usług w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu


 §1

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obejmują wszystkich Najemców, zatrudnione przez nich osoby oraz uczestników imprez.
2. Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Wynajmujący – Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, zwane dalej: CKiSz

Najemca – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna lub instytucja dokonująca rezerwacji i wynajmu pomieszczenia lub nagłośnienia CKiSz, jak również osoba korzystająca z usług CKiSz; pod pojęciem Najemcy rozumie się także osoby trzecie działające w imieniu Najemcy, na jego rzecz lub z jego poruczenia (podwykonawcy, zleceniobiorcy), chyba że z zapisu Regulaminu wprost wynika, że zapis obejmuje samego Najemcę, bez osób trzecich działających w jego imieniu, na jego rzecz bądź z jego poruczenia.

Organizator – Miasto i Gmina Połaniec

Wydarzenie – działalność Najemcy lub Organizatora stanowiąca podstawę udostępnienia pomieszczeń, nagłośnienia lub świadczenia usług przez CKiSz, w tym imprezy, spotkania itp., za które odpowiada Najemca, Organizator bądź inny podmiot wskazany CKiSz na piśmie przez Najemcę lub Organizatora.

3. Dyrektor CKiSz ma prawo do przerwania lub niedopuszczenia do realizacji imprezy, w wypadku niezastosowania się lub naruszenia przez Najemcę, podmiot odpowiedzialny za Wydarzenie bądź uczestnika Wydarzenia do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Upoważnieni pracownicy CKiSz, w szczególności Dyrektor, mają prawo nie dopuścić do Wydarzenia lub je zakończyć w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia CKiSz - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 §2

1. Rezerwacja wynajmu pomieszczeń, nagłośnienia oraz zamówienie świadczenia usługi przez CKiSz może nastąpić drogą elektroniczną, faksem, telefonicznie lub na piśmie z podaniem celu wynajmu lub zamówienia (nie dotyczy inicjatyw kulturalno-oświatowych CKiSz oraz Organizatora).

2. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez CKiSz jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.

 1. Rezerwacja, o której mowa w ust. 1 i 2, oznacza, że Najemca zna i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości wynajmu, jeżeli stwierdzi, że charakter wydarzenia narusza dobre imię Wynajmującego, niesie w sobie treści agresywne, pornograficzne lub inne demoralizujące bądź obrażające publiczność. Wynajmujący zastrzega sobie również prawo do odmówienia wynajmu na cele związane z agitacją polityczną; powyższe nie dotyczy spotkań organizowanych przez Organizatora z mieszkańcami w związku z wyborami samorządowymi.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się w trakcie Wydarzenia oraz za jakość i poziom Wydarzenia. Odpowiedzialność za Wydarzenie bierze w całości na siebie podmiot je organizujący.
 4. W wynajętej sali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywaniu napojów alkoholowych oraz wszelkich innych środków odurzających.

7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Najemcę lub uczestników Wydarzenia w pomieszczeniach CKiSz, w tym za ich utratę, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie.

 1. Wynajmujący nie ma obowiązku promowania Wydarzenia Najemcy. Całością organizacji łącznie z działaniami promocyjno – marketingowymi zajmuje się Najemca bądź wskazany przez niego na piśmie podmiot. Wynajem sali nie nosi znamion współorganizacji, tzn. że Wynajmujący nie utożsamia się z Wydarzeniem.
 2. Obsługę sprzętu nagłośnieniowego zapewnia CKiSz (CKiSz nie udostępnia sprzętu bez obsługi).
 3. W wynajętych pomieszczeniach zabrania się bezpośredniego mocowania do ścian i wyposażenia (klejenia, przykręcania, przybijania) elementów scenograficznych, plakatów oraz tabliczek informacyjnych.
 4. Sposób montażu wszelkich elementów scenografii, reklam itp. oraz montaż urządzeń technicznych i korzystanie z instalacji odbywa się w uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Wynajmującego.


  §3

1.Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń, nagłośnienia oraz świadczonych usług przez CKiSz określają cenniki stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu:

 1. załącznik nr 1 – cennik wynajmu pomieszczeń
 2. załącznik nr 2 – cennik wynajmu nagłośnienia
 3. załącznik nr 3 – cennik świadczenia usług

 

2.Cennik wynajmu pomieszczeń, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu  zawiera dwa rodzaje opłat:

 1. opłata komercyjna – działania Najemcy nastawione są na osiągnięcie korzyści zarówno materialnych jak i niematerialnych (wynajem komercyjny)
 2. opłata niekomercyjna – działania Najemcy  nie są nastawione na osiągnięcie korzyści zarówno materialnych jak i niematerialnych (wynajem niekomercyjny).

3.W uzasadnionych przypadkach Dyrektor CKiSz może odstąpić od pobierania opłat lub ją obniżyć. Może to nastąpić tylko w przypadku wynajmu o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez Najemcę pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem.

4.Opłat nie pobiera się za wynajem lub świadczenie usług na rzecz Organizatora.

5.Opłat nie pobiera się za wynajem lub świadczenie usług w przypadku Najemców, którzy wraz z CKiSz są współorganizatorami Wydarzeń.

 §4

1.Zakazuje się podnajmu pomieszczeń lub nagłośnienia bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

2.Wynajem sali następuje wraz z obsługą przez wskazanego pracownika CKiSz, tylko po wcześniejszym zgłoszeniu przez Najemcę takiego zapotrzebowania.

3.Kwota należna CKiSz za wynajem lub świadczone usługi powinna być wpłacona gotówką w kasie CKiSz w dniu wynajmu lub świadczonej usługi albo przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez CKiSz, przy czym dopuszcza się wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności, adekwatnym do sytuacji.

§5

1.Wynajem nagłośnienia poza teren CKiSz następuje wyłącznie z obsługą świadczoną przez pracownika CKiSz, w ramach ustalonej opłaty.

2.Wykaz nagłośnienia podstawowego i pełnego wraz z cennikiem stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§6

1.CKiSz prowadzi sprzedaż biletów wstępu na Wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne (imprezy obce) za kwotę każdorazowo ustalaną indywidualnie.

2.Podstawą sprzedaży biletów jest umowa zawarta pomiędzy CKiSz a Zleceniodawcą. Umowa musi być zawarta przed rozpoczęciem sprzedaży biletów.

§7

1.CKiSz świadczy dodatkowe usługi, których wykaz wraz cennikiem stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

§8

1.Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu.  Najemca nieprzestrzegający warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez CKiSz oraz osoby trzecie.

2.Najemca zobowiązany jest do utrzymania czystości w wynajmowanych pomieszczeniach.

3.Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania wynajętych pomieszczeń. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia powstałych w okresie wynajmu sali.

4.Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zasad BHP i p.poż obowiązujących w CKiSz, niezależnie od tego, czy się z nimi zapoznał.

§9

W przypadku okoliczności niezależnych od CKiSz (zdarzenia losowe, żałoba narodowa, klęska żywiołowa, itp.) CKiSz zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia bądź odłożenia w czasie wynajmu bądź realizacji usługi.

§10

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 §11

Regulamin podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 §12

Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujące w CKiSz zamieszczono na stronie BIP CKiSz i mają odpowiednie zastosowanie na gruncie niniejszego Regulaminu, przy czym podstawą przetwarzania danych osób fizycznych będących Najemcami przez CKiSz jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.


 

 

 

     Załącznik nr 1

do Regulaminu organizacji imprez, wynajmowania i korzystania z pomieszczeń,

nagłośnienia oraz świadczenia usług w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ

RODZAJ POMIESZCZENIA

 1. Sala widowiskowa / 255 miejsc siedzących + max 30 dostawek i 15 miejsc stojących/ powierzchnia sali: 293.21m2, powierzchnia sceny widocznej: 8x11 m,
 • projekcje filmowe, spektakle edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej, spektakle teatralne dla dorosłych:

      - 700 zł brutto/ za spektakl/projekcja bez obsługi

      - 500 zł brutto/ za 1 spektakl bez obsługi (przy deklaracji więcej niż jednego spektaklu)

      - 1200 zł brutto/ za 1 spektakl z obsługa

       - 950 zł brutto/ za 1 spektakl z obsługą (przy deklaracji więcej niż jednego spektaklu)

       - 300 zł brutto/godz. z obsługą (szkolenia, konferencje, etc)

      - 1000 zł brutto/ godz. za wynajem sali wraz z kompleksową obsługą i koordynacją     działań

2. Sala wystawowa /90 miejsc siedzących/

 • wynajem komercyjny:

      - 110 zł brutto / godz

 • wynajem niekomercyjny:

      - 65 zł brutto / godz

3. Sala – kręgielnia / ok 30 miejsc siedzących/

- 45 zł brutto/godz

4.Sala klubowa / ok.20 miejsc siedzących/

- 35 zł brutto/godz

5. Sala tańca

- 20 zł brutto/godz

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu organizacji imprez, wynajmowania i korzystania z pomieszczeń,

nagłośnienia oraz świadczenia usług w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

 

 

 

CENNIK WYNAJMU NAGŁOŚNIENIA

RODZAJ NAGŁOŚNIENIA

1.    Połowa zestawu podstawowego + obsługa wydarzenia

        - 350 zł brutto

2.    zestaw podstawowy + obsługa wydarzenia

- 750 zł brutto

 

1.    zestaw pełny +  obsługa wydarzenia

- 1.500 zł brutto

 

 

 

 

 

     Załącznik nr 3

do Regulaminu organizacji imprez, wynajmowania i korzystania z pomieszczeń,

nagłośnienia oraz świadczenia usług w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG

RODZAJ ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Usługi plastyczne:

1.    baner – 44 zł/m2, projekt 25 zł

2.    wizytówki (min.100 szt.) - 40 zł

3.    dyplomy A-4 – od 3 zł – 6 zł, projekt 20 zł

4.    dyplom A-5 – od 2 zł – 4 zł, projekt 20 zł

5.    ulotki składane A-4 – 3-7 zł

6.    ulotki pojedyncze (A5, A6) – 1,5 -3 zł

7.    Plakat kolorowy/ ksero kolorowe:

             - A-4 – od 2 zł – 5 zł,  projekt 20 zł

             - A-3 – od 3 zł – 6 zł, projekt 20 zł

8.    plakat czarno-biały/ ksero czarno-białe:

            -A-4 – 0,50 zł

            -A-3 – 1 zł

9.    zaproszenia – od 1,80 zł – 5 zł, projekt 15 zł

10.bindowanie – w zależności od grubości grzbietu –     4,80 zł, 5,50 zł, 6,50 zł

11.   oprawa prac dyplomowych i innych – w zależności od grubości pracy – od 20 zł

12.   laminowanie

             -A-4 – 4zł/szt.

            -A-3 – 6 zł/szt.

            -A-5 – 3 zł/szt.

13.   dekoracja (studniówka, wesela, inne) – koszt w zależności od wymagań klienta

14.    usługi niestandardowe – wycena indywidualna

Wypożyczenie strojów –

- stroje krakowskie – 25 zł

- stroje szlacheckie – 40 zł

- strój Mikołaja – 12 zł

- pozostałe –10 zł

Wypożyczenie instrumentów muzycznych-

65 zł / m-ąc

Siłownia

1 godz.- 6 zł

karnet miesięczny – 55 zł

Kręgielnia

1 żeton 15 min - 9 zł

4 zetony 1 godz. -36 zł.

karnet 5 godz. – 160 zł

karnet roczny 12 godz. – 384 zł

Powyższe kwoty zwierają podatek VAT

 

Opłat nie pobiera się za wypożyczenie strojów, dekoracji od placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, jednostek (tj. ŚDS, WTZ) oraz Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu Miasta i Gminy Połaniec na potrzeby realizacji działalności statutowej.

 

Informacja:
Anna Lalewicz – e-mail: .eu

tel.: 15865 917 w. 13
Karolina Turek – e-mail:
tel.: 158650 917 w. 11

fax:158650 917 w.45


Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na używanie plików cookie.