Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Witamy na stronie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Regulamin Kina Impresja

 

REGULAMIN KINA „IMPRESJA”

Regulamin określa zasady korzystania z Kina „Impresja” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w obiekcie. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Wejście do sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.
 2. Bilety są do nabycia w kasie kina w godzinach pracy kasy i godzinę przed seansem.
 3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 4. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, emerytom oraz osobom niepełnosprawnym (I grupa inwalidzka)Bilety ulgowe mogą nabyć osoby spełniające wyznaczone kryteria po okazaniu odpowiedniego dokumentu (legitymacja szkolna, studencka, emeryta).
 5. Nabycie biletu ulgowego przez osobę niepełnosprawną następuje na podstawie okazaniu dokumentu (zaświadczenia, legitymacji) potwierdzającego niepełnosprawność. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej nie przysługuje prawo do ulgi. Bilety specjalne mogą nabyć osoby posiadające Połaniecką Kartę Seniora lub Kartę Dużej Rodziny po okazaniu odpowiedniego dokumentu.
 6. Voucher można nabyć w kasie kina w cenie biletu normalnego 2D lub 3D. Termin ważności vouchera to 12 miesięcy od daty zakupu. Nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę.
 7. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kinową osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 8. Pracownik obsługi kina ma prawo nie wpuścić na salę kinową osoby, która nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem. 
 9. Pracownik kina ma prawo odmówić wstępu na salę kinową lub wyprosić z sali osobę zachowującą się niekulturalne, niegrzecznie lub wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników.
 10. Bilety zbiorowe przysługują grupie zorganizowanej od 15 osób. Wejścia na seans  opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:   a) Wiek przedszkolny; grupa 10 podopiecznych do 6-tego roku życia – 2 opiekunów. b) Wiek wczesnoszkolny: grupa 10 podopiecznych do 10 roku życia.  o) Wiek szkolny i późnoszkolny: grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia 
 1. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki został zakupiony.
 2. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
 3. Dokumenty uprawniające do nabycia biletu ulgowego sprawdzone są wraz z biletem przy wejściu na salę kinową lub przy kasie w momencie zakupu biletu.
 4. Podczas projekcji w systemie 3D, należy nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D. 
 5. Okulary stanowią własność Centrum Kultury i Sztuki/ Kina „Impresja” i są zgodne z wymaganymi parametrami do seansów w systemie 3D na sali kinowej.
 6. Okulary wydawane są bezpłatnie przy wejściu na salę kinową.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić okulary 3D pracownikowi kina, niezwłocznie po zakończeniu projekcji filmowej.
 8. Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans filmowy 3D.
 9. Szkieł okularów nie należy dotykać palcami, wycierać, rozciągać ponieważ może to doprowadzić do ich zniszczenia. W przypadku zniszczenia lub zgubienia okularów 3D klient ponosi odpowiedzialność materialną z tego tytułu i uiszcza w kasie kina opłatę w wysokości 100zł.
 10. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Centrum Kultury i Sztuki/ Kina „Impresja” nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.
 11. Rezerwacji miejsc na seans filmowy tylko dla grup zorganizowanych można dokonywać  w kasie kina Impresja/Centrum Kultury i Sztuki lub w pokoju Organizacja Imprez oraz pod numerem telefonu 15 865 0917 wew.13. 
 12. Rezerwację można unieważnić telefonicznie lub w kasie Kina – najpóźniej 7 dni przed seansem.
 13. Zwrotu lub zamiany biletu zakupionego w kasie kina można dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym. Zwrot lub zamiana biletu możliwa jest również w przypadku odwołania seansu filmowego.
 14. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie, brak paragonu, brak potwierdzenia dokonania płatności przez bank). 
 15. Godziny rozpoczęcia seansów określone w terminarzu (oraz innych reklamach i ofertach) określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu którego rozpoczyna się emisja filmu.
 16. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na słupach ogłoszeniowych, w gablocie i stronie www.
 17. Na terenie Centrum Kultury i Sztuki i Kina „Impresja” obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych) oraz wnoszenia i spożywania środków odurzających, alkoholowych i psychotropowych.
 18. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Centrum Kultury i Sztuki i Kina „Impresja”.
 19. Podczas seansów filmowych zabrania się dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.).
 20. Osoby uczestniczące w seansie filmowym zobowiązane są nie używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk w trakcie seansu.
 21. Na teren Centrum Kultury i Sztuki i Kina „Impresja” obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 22. Za rzeczy pozostawione na sali kinowej, obsługa kina nie ponosi odpowiedzialności.
 23. Osoba z ważnym biletem, która spóźniła się na seans filmowy siada na pierwszym wolnym miejscu, aby nie przeszkadzać pozostałym widzom. 
 24. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez kino „Impresja” należy zgłaszać pisemnie do Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
 25. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z A RZ Ą D Z E N I E NR 6/2023

DYREKTORA CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁAŃCU

z dnia 06.02.2023 r.

w sprawie:  zmiany cennika biletów w Kinie „Impresja” w Połańcu

Na podstawie §22 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
(Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z dnia 02.02.2022r.), zarządzam co następuje:

 • 1

Ustala się nowy cennik biletów obowiązujący w Kinie „Impresja” w Połańcu:

 1. NA SEANSE 2D:

– bilet normalny 2D – 16 zł
– bilet ulgowy 2D – 14 zł
  (dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia, emeryci, osoby
 niepełnosprawne
  z I gr. inwalidzką )

– bilet zbiorowy A 2D – 12 zł

  dla grupy zorganizowanej od 15 osób

  (seanse szkolne w godz. dopołudniowych)
– bilet zbiorowy B 2D – 14 zł

  dla grupy zorganizowanej od 15 osób

  (seanse w godz. popołudniowych)
– bilet specjalny 2D – 14 zł
  (dla emerytów i seniorów posiadających Połaniecką Kartę Seniora,
  dla osób
 posiadających Kartę Dużej Rodziny za okazaniem karty, seanse okazjonalne)

– vouchery 2D – 16 zł

 1. b) NA SEANSE 3D:

– bilet normalny 3D – 17 zł
– bilet ulgowy 3D – 15 zł

  (dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia, emeryci, osoby niepełnosprawne
  z I gr. inwalidzką)

– bilet zbiorowy A 3D – 13 zł

  dla grupy zorganizowanej od 15 osób
  (seanse szkolne w godz. dopołudniowych)

– bilet zbiorowy B 3D – 15 zł

  dla grupy zorganizowanej od 15 osób

  (seanse w godz. popołudniowych)
– bilet specjalny 3D – 15 zł

  (dla emerytów i seniorów posiadających Połaniecką Kartę Seniora, dla osób
  posiadających Kartę Dużej Rodziny za okazaniem karty, seanse okazjonalne)

– vouchery 3D – 17 zł

 • 2

Traci moc Zarządzenie nr 5/2023 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia cennika biletów w Kinie „Impresja”
w Połańcu.

 • 3

W przypadku projektów, wydarzeń kinowych, których współorganizatorem jest Kino „Impresja” w Połańcu ceny biletów kinowych ustalane będą indywidualnie.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie  od dnia  01.03.2023 r.

Skip to content