Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Witamy na stronie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że w podmiocie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec
Inspektorem Ochrony Danych (IDO) jest:

Dane kontaktowe IOD:

Pan Andrzej Strycharz
e-mail: andrzej@e-direction.pl

Informacja o przetwarzaniu danych:

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych w Centrum Kultury I Sztuki w Połańcu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej powoływane również jako: ,,Rozporządzenie” informujemy, że:

 1.  Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z siedzibą przy ul. Stefana Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec, tel. 15 8650 917, adres e-mail: centrum@poczta.polaniec.eu
 2. Kontakt do powołanego przez Administratora Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem poczty elektronicznej mail: andrzej @e-direction.pl,
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia, to jest na podstawie tego, że osoba, której dane osobowe dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. realizacji działalności statutowej.
 4. Celem przetwarzania jest możliwość udziału mojego dziecka jako uczestnika w zajęciach i imprezach kulturalnych, w tym konkursach, organizowanych przez CKiSz w Połańcu.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna w wyżej określonym celu. W przypadku niepodania danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie statutowych zadań przez CKiSz w Połańcu i zapewnienie udziału dziecka w organizowanych zajęciach/imprezach.
 6. Cofnięcie zgody następuje poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną i wysłanie jej do7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poza dalej wymienionymi. Odbiorcami danych będą tylko: Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Urząd Miasta i Gminy Połaniec.
 9. Nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka narusza przepisy Rozporządzenia bądź ustawy o ochronie danych osobowych.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez czas niezbędny do realizowania statutowych zadań przez CKiSz w Połańcu w związku z udziałem dziecka w zajęciach/imprezach, konkursach, do których przystępuje jako uczestnik, zaś po tym okresie archiwizowane i przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14 poz. 67, sprostowanie Dz. U. z 2011r. Nr 27, poz. 140), dla kategorii archiwalnej B10, symbol klasy – 0132
Skip to content