Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Witamy na stronie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Zmieniamy się dla Was!

Procedury ochrony praw dzieci

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Stefana Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec NIP:8661001443

 1. Podstawową zasadą czynności podejmowanych w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu jest działanie na rzecz dobra dzieci. Personel traktuje małoletnich z szacunkiem.
 2. Personel zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi. Kontakty z małoletnimi są odpowiednie do sytuacji, tj. bezpieczne i uzasadnione.
 3. Pracownicy oraz współpracownicy monitorują sytuację i zdrowie małoletnich, zwracając uwagę na relację pomiędzy dziećmi a personelem, a także między samymi nieletnimi.
 4. Pracownicy w kontakcie z małoletnimi:
 5. odnoszą się z szacunkiem;
 6. wysłuchują ich potrzeb oraz udzielają im, dostosowaną do sytuacji, pomoc.
 7. zachowują dystans, nie lekceważą ich oraz nie obrażają;
 8. są spokojni, nie krzyczą.
 9. Zgodnie z wprowadzoną Polityką ochrony dzieci, pracownicy prowadzą zajęcia, które mają na celu rozwijanie umiejętności manualnych i werbalnych, pozwalając również na realizowanie pasji i hobby dziecka.
 10. W przypadku zgłoszenia krzywdy dziecku przez personel, zostaje on odsunięty od pracy z nieletnim do czasu wyjaśnienia sprawy. Dyrekcja przeprowadza rozmowę z nieletnim i jego rodzicami / opiekunami prawnymi, w celu ustalenia przebiegu zdarzenia. Następnie stosuje się odpowiednie środki zapobiegawcze oraz dyscyplinujące.
 11. W przypadku wyrządzania krzywdy dziecku przez innego podopiecznego, informuje się rodziców / opiekunów prawnych i ustala przebieg zdarzenia. Dyrekcja odnotowuje incydent w karcie interwencji i postępuje zgodnie z obowiązującą Polityką ochrony dzieci.
 12. W przypadku sytuacji, gdy jest podejrzenie, że dziecko doznaje krzywdy ze strony najbliższych, dyrekcja zachowują dyskrecje i starają się ustalić przebieg zdarzenia. Incydent odnotowuje się w karcie interwencji i zawiadamia członków rodziny, a następnie odpowiednie służby. Jeżeli zachodzi potrzeba, do placówki wzywana jest policja i lekarz.
 13. Personel, zgodnie z obowiązującym prawem, zapewnia ochronę wizerunku małoletniego.
 14. Udostępnienie wizerunku dziecka odbywa się wyłącznie za zgodą rodzica / opiekuna prawnego.
 15. Dokumenty wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Polityka ochrony praw dzieci

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

 1. Cel
  • Celem niniejszego dokumentu jest:
 • ochrona dzieci oraz uświadamianie pracowników, współpracowników oraz personelu
  Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, zwanej dalej: CKiSz, na to jak ważne jest podejmowanie działań zmierzających do ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
 • określenie i wskazanie zakresów obowiązków osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się pod opieką CKiSz;
 • podejmowanie odpowiedniej interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci i/lub bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego;
 • określenie działań: edukacyjnych oraz profilaktycznych, a także interwencyjnych mających na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa;
 • respektowanie praw dziecka i ciągłe uczenie się personelu na temat przeciwdziałania oraz zapobiegania wyrządzania krzywdy dzieciom;
 • ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników.
  • Polityka ochrony dzieci jest częścią standardów i procedur wdrożonych w  CKiSz, które mają zapobiegać wyrządzaniu krzywdy dzieciom.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem dzieci jest pojęciem obejmującym zasady zarządzania systemem chroniącym dzieci oraz sposoby reagowania na krzywdę. Zapewnienie odpowiedniej wiedzy zarządzających i personelu CKiSz w zakresie pojawiających się nowych zagrożeń jest kolejnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa.
  • Zastosowanie niniejszej Polityki ochrony dzieci powinno zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, a także ujednolicić procedury postępowania na wypadek zdarzenia.
  • Polityka ochrony dzieci jest jednocześnie dokumentem określającym zadania osób funkcyjnych, pracowników oraz pracowników i współpracowników podmiotów trzecich, które na mocy zawartych umów mają kontakt z dziećmi.
 1. Zakres stosowania.
  • Polityka ochrony dzieci obowiązuje od 16.05.2024 i stosują się do niej wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę, stażyści, praktykanci, wolontariusze oraz osoby realizujące zadania na podstawie podpisanej umowy cywilnoprawnej.
  • Polityka w swoim zakresie odnosi się:
 • do dzieci, które znajdują się pod opieką osoby pełnoletniej;
 • do osób pełnoletnich, które sprawują pieczę nad dzieckiem.
  • Dla skutecznej realizacji Polityki ochrony dzieci krzywdzonych zapewnia się:
  • szkolenia w zakresie dbania o bezpieczeństwo dzieci,
  • okresowe szacowanie ryzyka zagrożeń,
  • kontrolę, monitoring i nadzór nad codziennym stosowaniem Polityki,
  • monitorowanie zastosowanych środków ochrony dzieci,
  • możliwość realizacji wytycznych zawartych w Ustawie z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
  • wdrożenie odpowiednich środków zapobiegawczych obniżających ryzyko zdarzenia,
  • wdrożenie procedur szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia podejrzenia krzywdzenia dziecka,
  • regularne kontrolowanie oraz zgłaszanie odpowiednim służbą podejrzeń i/lub zaistniałych zdarzeń z udziałem dziecka.
 1. Definicje
  • Krzywdzenie dziecka – każde zamierzone i niezamierzone działanie lub zaniechanie działania jednostki, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności, które naruszają równe prawa swobody i dzieci i/lub zakłócają ich optymalny rozwój.
  • Dziecko – każda osoba poniżej 18 roku życia.
  • Interwencja prawna – zawiadomienie policji lub prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka lub zawiadomienie właściwego sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich o zagrożeniu dobra dziecka.
  • Opiekun dziecka –rodzic/rodzice posiadający pełne prawa rodzicielskie lub opiekun prawny mający prawo do reprezentacji dziecka.
  • Interwencja prawna na rzecz dziecka krzywdzonego – powiadomienie organów o krzywdzeniu dziecka, podejmowanie działań zgodnie z najlepszym interesem dziecka i współpracę służb zaangażowanych w ochronę dziecka krzywdzonego, zwane dalej „interwencja”.
  • Zgoda opiekuna – zgodę osoby uprawnionej do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) lub innej osoby uprawnionej do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu.
 1. Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
  • Pracownicy CKiSz powinni posiadać wiedzę i w ramach wykonywania swoich obowiązków muszą zwracać uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
  • W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy podejmują rozmowę z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia.
  • Pracownicy mają w obowiązku monitorować sytuację dziecka (jeżeli jest podejrzenie) poprzez obserwacje, rozmowy z dzieckiem, rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz instytucjami wspomagającymi ochronę tego dziecka.
  • W przypadku stwierdzenia sytuacji krzywdzenia dziecka należy podjąć odpowiednie kroki i zapewnić mu pomoc. Pomoc ta może mieć formę bezpośredniej pomocy indywidualnej lub grupowej w instytucjach, które posiadają odpowiednio wykształconą kadrę specjalistów zajmujących się wsparciem w zakresie ochrony przed krzywdzeniem, bez względu na płeć, narodowość, kolor skóry, wyznanie, poziom sprawności.
  • Na udzielenie dziecku pomocy bezpośredniej rodzic lub opiekun prawny dziecka musi wyrazić zgodę.
  • Wszelkie działania związane z kontaktem z dzieckiem muszą odbywać się z poszanowaniem prawa do ochrony prywatności tego dziecka.
  • W trakcie kontaktu z dziećmi, pracownicy CKiSz zwracają się do dzieci z szacunkiem, używają prostego języka, dostosowanego do możliwości dziecka.
 2. Bezpieczne relację między personelem a dzieckiem.
  • Pracownicy są zobowiązani dbać o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w CKiSz (organizowane imprezy, spotkania, zajęcia, warsztaty, półkolonie, i inne).
  • Monitorowanie sytuacji i dbanie o dobro dziecka jest nieodłącznym elementem pracy opiekuna grupy (np. w trakcie trwania zajęć).
  • Dopuszczalna forma bezpośredniego kontaktu z dzieckiem oparta jest wyłącznie na poszanowaniu praw dziecka z zachowaniem jego intymności.
  • Pracownicy mają obowiązek organizować zajęcia w taki sposób, aby rozwijały ich wiedzę, umiejętności rozpoznawcze oraz zainteresowania (tzw. wszechstronny rozwój w trakcie trwania organizowanych przez CKiSz zajęć).
  • Zajęcia należy prowadzić w taki sposób, aby były dostosowywane do ich potrzeb i możliwości dzieci, w szczególności jeżeli mowa o dzieciach z niepełnosprawnościami.
  • Komunikacja pomiędzy pracownikiem a nieletnim oparta jest na zasadach kulturalnego zachowania i wzajemnego szacunku.
  • CKiSz nie dopuszcza upokarzania i poniżania innych dzieci i pracowników, takich jak wzajemna agresja, przemoc fizyczna i psychiczna.
  • Komunikacja pomiędzy personelem a dzieckiem, poza placówką, w formie on-line powinna być uzasadniona i celowa.
  • Dopuszcza się formę kontaktu personelu i dziecka jedynie po wcześniejszym zakomunikowaniu rodziców / opiekunów prawnych.
  • Komunikacja podopiecznych w trakcie wycieczek, spacerów i innych form spędzania czasu poza budynkiem CKiSz, jest ściśle określona. Nie dopuszcza się do kontaktów nieletnich z osobami obcymi.
  • Obowiązkiem pracownika jest sprawowanie ciągłego nadzoru nad dziećmi.
  • Dzieci zapoznawane są z tym, jakie zachowania są niedozwolone między dzieckiem, a osobą dorosłą.
 3. Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka.
  • Pracownik, który sprawuje opiekę nad dzieckiem przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję i bezpieczeństwo zgłaszającemu poprzez jego wysłuchanie.
  • Pracownik informuje o zaistniałej sytuacji lub zdarzeniu odpowiednią osobę wyznaczoną, która jest przeszkolona z zakresu udzielania wsparcia dzieciom.
  • Jeżeli stan dziecka tego wymaga i wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i/lub życia, dyrektor, opiekun grupy lub inna poinformowana osoba wzywa lekarza do placówki.
  • Osoba zajmująca się sprawą podejrzenia krzywdzenia dziecka, dbając o dyskrecję i komfort, przeprowadza z poszkodowanym rozmowę w celu ustalenia (o ile jest to możliwe) okoliczności zdarzenia i rodzaju przemocy używanej wobec niego (gdzie, kiedy doszło do zdarzenia lub zdarzeń, jaka była ich częstotliwość); (załącznik nr 4).
  • Pracownik CKiSz zawiadamia lub/i wzywa do placówki rodzica/opiekuna prawnego/osobę z najbliższej rodziny pokrzywdzonego niebędącego sprawcą przemocy.
  • Dyrektor podejmuje decyzję o przekazaniu informacji do odpowiedniej instytucji, która wszczyna procedury „Niebieskiej Karty”.
  • W przypadku podejrzenia, że zagrożone jest dobro dziecka, niezwłocznie powiadamia się Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich (interwencja prawna). W sytuacji podejrzenia czynu karalnego dyrektor zobowiązany jest powiadomić policję (interwencja prawna na rzecz dziecka krzywdzonego).
 4. Procedury postępowania w przypadku agresji.
  • Pracownik przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez zapewnienie komfortu psychicznego i wysłuchanie go bez świadków. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym dzieciom należy wezwać innego pracownika, aby przejął opiekę nad grupą.
  • Jeżeli stan dziecka wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i/lub życia należy wezwać lekarza.
  • Jeżeli zaistniała sytuacja zawiera akt agresji, przemocy, ma znamiona przestępstwa lub czynu karalnego, wzywana jest do placówki policja.
  • Jeśli zaistniała sytuacja nie ma w sobie aktu agresji lub przemocy przeprowadza się rozmowę z poszkodowanym w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. Na każdym etapie rozmowy należy zachować dyskrecję.
  • Pracownik wzywa do CKiSz rodziców/opiekunów prawnych pokrzywdzonego oraz sprawcy.
  • Wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi ustala się działania wobec sprawcy, a poszkodowanemu zapewnia się bezpieczeństwo i proponuje odpowiednią pomoc ustalając szczegóły z rodzicem / opiekunem prawnym.
  • Jeśli rodzice/opiekunowie prawni nieletniego sprawcy nie współpracują z placówką, akty agresji lub przemocy powtarzają się, dyrektor ma w obowiązku podjąć następujące działania:
 • w przypadku dziecka, które nie ukończyło 13 roku życia, należy skierować wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka i rodziny;
 • w przypadku dziecka powyżej 13 roku życia, dyrektor powiadamia policję lub sąd rodzinny.
  • W sytuacji, gdy sprawca agresji lub przemocy jest nieznany należy poinformować rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego dziecka o możliwości zawiadomienia policji.
 1. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, gdy dziecko jest krzywdzone przez pracownika placówki.
  • W przypadku podejrzenia, że dziecko może być krzywdzone przez pracownika lub jeżeli pracownik jest świadkiem krzywdzenia dziecka przez personel, należy podjąć działania mające na celu przerwania tego zdarzenia oraz wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.
  • Z zaistniałej sytuacji należy sporządzić notatkę służbową i przekazać uzyskaną informację do dyrektora.
  • Dyrektor podejmuje odpowiednie środki zapobiegawcze oraz dyskrecję, następnie przeprowadza rozmowę z pracownikiem. W przypadku potwierdzenia krzywdzenia dziecka, dyrektor sporządza z pracownikiem pisemny kontrakt lub protokół ustaleń. Dokument ten powinien zawierać szczegółowy opis sytuacji oraz rozwiązania, które mają zapobiec dalszemu krzywdzeniu dziecka przez pracownika. W ostateczności, dyrektor stosuje środki dyscyplinujące. (załącznik nr 4).
  • W uzasadnionych przypadkach dyrektor wdraża wobec pracownika postępowanie dyscyplinarne odpowiednio do zapisów w Kodeksie Pracy.
  • W przypadku podejrzenia, że dziecko jest pokrzywdzone przestępstwem dyrektor składa zawiadomienie do organów ścigania.
  • Dziecku, jako ofierze, należy zapewnić opiekę psychologa/pedagoga.
 2. Rekrutacja nowych pracowników.
  • CKiSz zapewnia rekrutację pracowników na określonych w Kodeksie pracy.
  • Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami, a kandydat składa odpowiednie .
  • W trakcie rozmowy z nowym pracownikiem informowany jest on o wdrożonej Polityce ochrony dzieci.
  • Przed przystąpieniem do pracy wybrany kandydat, oprócz innych wymaganych przepisami prawa dokumentów, składa oświadczenie dotyczące niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa na szkodę małoletniego, oraz o toczących się względem niego postępowaniach karnych.
  • Dyrektor ma obowiązek, przed zatrudnieniem, sprawdzić przyszłego pracownika w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
  • Nowo przyjęty pracownik lub współpracownik zapoznaje się z zapisami Polityki, regulaminem pracy, zasadami przestrzegania praw dziecka oraz zasadami ochrony i przetwarzania danych osobowych. Zapoznanie się z wymienionymi powyżej zasadami potwierdza własnoręcznym podpisem.
 3. Wdrożenie Polityki ochrony dzieci oraz monitoring.
  • Polityka ochrony dzieci w CKiSz wchodzi w życie w chwili wdrożenia dokumentu. Treść powinna być opublikowana całemu personelowi. Każda osoba, która zapoznała się z dokumentem zobowiązana jest podpisać oświadczenie (załącznik nr 1).
  • Pełna treść dokumentu jest dostępna dla wszystkich pracowników/ współpracowników.
  • Procedury ochrony dzieci stanowią wersję skróconą Polityki ochrony dzieci, którą udostępnia się w widocznym miejscu dzieciom (załącznik nr 5).
  • Dyrekcja, z momentem opublikowania Polityki, zobowiązana jest wyznaczyć koordynatora odpowiedzialnego za koordynację wdrożenia i przestrzegania zapisów Polityki ochrony dzieci.
 • Na podstawie wyników konsultacji i ankiety (załącznik nr 3), koordynator zobowiązany jest, nie rzadziej niż raz na dwa lata, aktualizować dokument.
 • Każda zmiana powinna być niezwłocznie przekazana całemu personelowi placówki.
 1. Załączniki’

 

Skip to content