Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Witamy na stronie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Statut

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.
  1. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu działa w szczególności na podstawie:
  1. 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  1. 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  1. 3. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
  1. 4. Postanowień niniejszego statutu;
  1. 5. Innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 2.

Organizatorem instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu jest Miasto i Gmina Połaniec.

§ 3.
  1. 1. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, samodzielnie prowadzącą gospodarkę finansową.
  1. 2. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu zostało wpisane do Księgi Rejestrowej nr 1 jednostek kultury Gminy Połaniec pod poz. 1 w dniu 30.06.1992 r.
  1. 3. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu nie jest artystyczną instytucją kultury.
  1. 4. Organizację wewnętrzną Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców działających w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
§ 4.
  1. 1. Siedzibą Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu jest miasto Połaniec, a terenem stałej działalności Miasto i Gmina Połaniec. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu może prowadzić działalność kulturalną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  1. 2. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu prowadzi działalność o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz działalność, o której mowa w rozdziałach 3 i 4 niniejszego Statutu.
§ 5.
  1. Centrum Kultur i Sztuki w Połańcu prowadzi działalność kulturalną jako: Dom Kultury, Kino ,,Impresja”, wystawy i imprezy plenerowe.
§ 6.
  1. 1. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu używa pieczęci podłużnej z napisem: Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec; NIP 866-10-01-443, Regon 000804313; aktualny nr telefonu.
  1. 2. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu posiada swoje logo (załącznik nr 1 do Statutu).
  1. 3. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu dla celów promocyjnych i informacyjnych może posługiwać się skrótem nazwy ,,CKiSz”.

 

Rozdział 2

Organy zarządzające i doradcze

§7.
  1. 1. Organem zarządzającym jest Dyrektor Centrum Kultury, który kieruje jego działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.
  1. 2. Dyrektora Centrum Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
  1. 3. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu powoływany jest na czas określony po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu.
  1. 4. Związki zawodowe oraz stowarzyszenia zawodowe i twórcze, do których Organizator zwraca się o opinię na temat kandydata na Dyrektora winny ją przedłożyć na piśmie w terminie 7 dni od doręczenia pisma Organizatora. Brak odpowiedzi w tym terminie uznaje się za pozytywne zaopiniowanie kandydata na stanowisko Dyrektora.
  1. 6. Program, o którym mowa w ust. 5 podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania Dyrektora, na stronie internetowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
   5. Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zawiera z Dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu pisemną umowę, w której strony określają warunki organizacyjnofinansowe działalności instytucji oraz program jej działalności.
  1. 7. Do składania w imieniu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych upoważniony jest Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu bądź upoważniona przez niego na piśmie osoba.
§8.
  1. 1. W Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu mogą być powoływane organy doradcze – stałe bądź ustanowione ad hoc.
  1. 2. Organy doradcze powołuje Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, po uprzednim poinformowaniu Burmistrza o zamiarze ich powołania.
  1. 3. Burmistrz ma prawo desygnować do organów doradczych po jednym swoim przedstawicielu.
  1. i Sztuki w Połańcu.
   4. Członków organów doradczych powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum Kultury
  1. 5. Członkowie organów doradczych swoje funkcje pełnią nieodpłatnie.
  1. 6. Organy doradcze działają na podstawie regulaminu określającego organizację wewnętrzną i tryb ich pracy. Regulamin ustala Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

Rozdział 3

Zakres działalności

§9.
  1. Celem działania Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu jest upowszechnianie kultury oraz wielokierunkowa, otwarta działalność w zakresie edukacji kulturalnej, a w szczególności:
  1. a) upowszechnianie i popularyzowanie kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności;
  1. b) stwarzanie warunków do prowadzenia działalności twórczej;
  1. c) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
  1. d) przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych;
  1. e) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.
§ 10.
  1. Do podstawowych zadań Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu należy:
  1. a) rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności Miasta i Gminy Połaniec;
  1. b) realizacja i prezentacja projektów artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych;
  1. c) organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze;
  1. d) stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
  1. e) wspieranie społecznych i instytucjonalnych inicjatyw kulturalnych;
  1. f) doskonalenie form i metod pracy z zakresu upowszechniania kultury.
§ 11.
  1. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu realizuje swoje zadania poprzez:
  1. a) prezentację wartościowych zjawisk i form w różnych dziedzinach sztuki poprzez festiwale, przeglądy, wystawy, wieczory autorskie i poetyckie, konkursy, koncerty, spektakle itp.;
  1. b) działania promujące twórców, mecenasów i popularyzatorów kultury;
  1. c) organizowanie różnorodnych form działalności z zakresu kultury, przy współudziale artystów i twórców, placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, sportowych, turystycznych, zespołów amatorskich, stowarzyszeń i innych organizacji uczestniczącymi w życiu kulturalnym w szczególności działających na obszarze miasta i gminy Połaniec;
  1. d) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań;
  1. e) współpracę i wymianę kulturalną z miastami partnerskimi i innymi ośrodkami kultury w kraju i za granicą;
  1. f) działalność informacyjną, edukacyjną i popularyzatorską w dziedzinie kultury;
  1. g) inne działania, wynikające z kulturalnych potrzeb środowiska lokalnego oraz twórców i popularyzatorów kultury, zgodne z celami statutowymi Centrum.
§12.
  1. Centrum Kultury i Sztuki może ponadto organizować i prowadzić:
  1. a) imprezy masowe i artystyczne;
  1. b) ogniska artystyczne;
  1. c) działalność wydawniczą, informacyjną i promocyjną;
  1. d) działalność medialną (lokalne radio, telewizja);
  1. e) kursy i szkolenia z różnych dziedzin działalności kulturalnej;
  1. f) projekcje materiałów audiowizualnych, w tym filmów;
  1. i doskonalenie pracowników instytucji i placówek upowszechniania kultury oraz instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego oraz udzielanie pomocy merytoryczno-instruktażowej w działalności instytucji i placówek upowszechniania kultury;
   g) działalność instruktażowo-metodyczną na rzecz instytucji i placówek upowszechniania kultury z terenu Miasta i Gminy poprzez dokształcanie
  1. h) działalność historyczno-kulturową (gromadzenie, dokumentowanie i udostępniane wszelkich materiałów i eksponatów w Galerii Kościuszkowskiej i Wystawie Archeologicznej);
  1. i) organizację i obsługę gminnych imprez o charakterze kulturalnym.

Rozdział 4
Postanowienia dotyczące prowadzenia dodatkowej działalności innej niż kulturalna

§ 13.
  1. 1. W zakresie nie powodującym ograniczenia działalności statutowej, Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność inną niż statutowa działalność kulturalna, to jest:
  1. a) komercyjnie organizować imprezy artystyczne i rozrywkowe, koncerty, przedstawienia teatralne, widowiska oraz inne formy estradowe w obiektach własnych i poza nimi na zlecenie podmiotów zewnętrznych;
  1. b) prowadzić działalność gastronomiczną;
  1. c) organizować kinderbale;
  1. d) impresariat artystyczny;
  1. e) wypożyczać kostiumy, rekwizyty, dekoracje, sprzęt techniczny oraz inne wyposażenie;
  1. f)usługi reklamowe, informacyjne, fonograficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne, poligraficzne oraz inne usługi z zakresu kultury;
  1. g) wynajmować sale i pomieszczenia na szkolenia i imprezy okolicznościowe;
  1. h) działalność rekreacyjno – sportową na dostępnej bazie lokalowej (kręgielnia, siłownia).
  1. i) pośredniczyć i sprzedawać dzieła sztuki oraz artykuły użytku kulturalnego;
  1. j) doradzać i pośredniczyć w obrocie prawami autorskimi i wydawniczymi z różnych dziedzin twórczości kulturalnej;
  1. k) sprzedawać wyroby własne w postaci materiałów plastycznych i rękodzieła artystycznego;
  1. l) naukę języków obcych;
  1. m) działalność turystyczną na terenie gminy i poza jej terytorium;
  1. n) działania warsztatowe i edukacyjne;
  1. o) świetlice oraz zajęcia w świetlicach;
  1. p) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi, służącymi rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz innym uzależnieniom i dysfunkcjom w rodzinie;
  1. q) Punkt Informacji Turystycznej;
  1. r) wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla dzieci i młodzieży;
  1. s) obozowe formy wypoczynku i warsztaty dla dzieci i młodzieży;
  1. t) organizacja i obsługa imprez gminnych o różnorodnym charakterze.
  1. 2. Dochody uzyskane z działalności, o której mowa ust. 1 przeznaczane są w całości na finansowanie działalności statutowej i kosztów bieżącej działalności Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

Rozdział 5

Źródła finansowania

§14.
  1. 1. Organizator przekazuje Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu środki finansowe w formie dotacji:
  1. a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów;
  1. b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
  1. c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
  1. 2. Działalność Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu jest finansowana z:
  1. a) dotacji podmiotowych i celowych, o których mowa w ust.1 niniejszego Statutu;
  1. b) dotacji celowych z budżetu państwa;
  1. c) przychodów ze sprzedaży biletów;
  1. d) przychodów ze sprzedaży własnych praw autorskich i udzielania licencji;
  1. e) dochodów z użytkowania posiadanego majątku, w tym wynajmu składników majątkowych;
  1. f) przychodów z operacji finansowych;
  1. g) przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej;
  1. h) dochodów z reklam prowadzonych na rzecz osób trzecich;
  1. i) dochodów z działalności o której mowa w § 10 i 19 niniejszego Statutu;
  1. j) darowizn, spadków i zapisów.
  1. 2. Organizator zapewnia Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu środki niezbędne do prowadzenia nieprzerwanej działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.
  1. 3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu określa Organizator na podstawie projektu planu finansowego.
  1. 4. W trakcie roku kalendarzowego plan finansowy może ulec zmianie.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§15.
  Zmian postanowień Statutu dokonuje Organizator na wniosek Dyrektora lub z własnej inicjatywy, w trybie określonym dla jego nadania
Skip to content