Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Witamy na stronie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Regulamin Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 8/2024 z dnia 28.03.2024 r.

Regulamin

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

§ 1

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Centrum Kultury
  i Sztuki w Połańcu.

 2. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów i uczestników wydarzeń kulturalnych
  i artystycznych (seansów filmowych, spektakli, koncertów, wystaw i innych) oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w instytucji.

 3. Cały obiekt Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu jest monitorowany.§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klienci Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 2. Zasady postępowania określone niniejszym Regulaminem obowiązują na całym terenie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

 3. Wstęp na wydarzenia Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu jest możliwy za okazaniem ważnego biletu/wejściówki/zaproszenia, chyba że wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

 4. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą obsługiwane przez pracowników CKiSz, w szczególnych przypadkach – agresja i zakłócanie porządku publicznego – pracownicy CKiSz mają prawo wezwać służby mundurowe.

 5. Podczas spektakli, seansów kinowych, koncertów i imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu zabrania się:

 1. dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazów i dźwięku bez zgody Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu i wykonawcy (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z póź. zm.);

 2. korzystania z telefonów komórkowych;

 3. spożywania alkoholu na terenie CKiSz;

 4. palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów oraz używania środków niedozwolonych prawem;

 5. głośnego zachowywania się zakłócającego uczestnictwo w spektaklu, koncercie, seansie lub innym wydarzeniu;

 6. wnoszenia i spożywania podczas koncertów, spektakli i innych przedstawień wszelkich artykułów spożywczych oraz napojów;

 7. wnoszenia na teren obiektu przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w CKiSz;

 8. wychodzenia na scenę, za kulisy i do pomieszczeń służbowych.

 1. Szatnia w zależności od aury jest obowiązkowa, bezpłatna i monitorowana. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz dokumenty pozostawione w szatni.

 2. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym
  w szczególności rzeczy wartościowe i dokumenty, zgubione na terenie CKiSz oraz utracone na skutek kradzieży.

 3. Rzeczy znalezione przechowywane są przez okres 1 miesiąca.

 4. Po zakończeniu wydarzenia Klient zobowiązany jest do pozostawienia na widowni porządku oraz czystości.

 5. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia widowni obowiązuje odszkodowanie w pełnej wartości zniszczonego mienia. Przypadki niszczenia
  lub uszkodzenia wyposażenia sali będą zgłaszane na Policję w sytuacji, gdy zaistnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

 6. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu dokumentuje i promuje wydarzenia i zajęcia poprzez galerie fotograficzne tj. wykonywanie zdjęć podczas wydarzeń, zajęć. Każdy uczestnik jakiegokolwiek wydarzenia, zajęć odbywających się w CKiSz ma prawo odmówić upublicznienia swojego wizerunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia.§ 3

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Na seanse kinowe obowiązują ceny biletów wg. aktualnego zarządzenia Dyrektora.

Ceny biletów na inne wydarzenia artystyczne i kulturalne ustalane są każdorazowo indywidualnie w zależności od wydarzenia i wykonawców.

 1. Kasa czynna jest na godzinę przed seansem lub wydarzeniem oraz od poniedziałku
  do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

 2. Dzieci do lat 2 upoważnione są do wstępu na seans filmowy nieodpłatnie pod nadzorem dorosłego opiekuna, pod warunkiem, że nie będą one zajmować oddzielnego miejsca.

 3. Klient, który zakupił bilet wcześniej, a przyjdzie do CKiSz w stanie nietrzeźwym nie będzie wpuszczony do sali, w której odbywa się wydarzenie.

 4. Na wydarzenia, seanse filmowe organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki
  w Połańcu nie będą wpuszczane osoby:

 1. będące pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających;

 2. zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi zwyczajami, niniejszym regulaminem i/lub zagrażające bezpieczeństwu innym uczestnikom wydarzenia lub personelu;

 1. Kasjer może odmówić sprzedaży biletów wstępu w następujących przepadkach:

 1. wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem kontrahentów;

 2. w przypadku, gdy klient jest w stanie nietrzeźwym pod wpływem środków odurzających, posiadającym przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałym klientom i pracownikom CKiSz;

 3. osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie, imprezie lub wydarzeniu kulturalnym, artystycznym, chyba że jest w towarzystwie opiekuna prawnego, który wyraża zgodę
  na uczestnictwo podopiecznego w organizowanym wydarzeniu.

 1. Widzowie spóźnieni:

 1. z chwilą rozpoczęcia wydarzenia spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni lub pierwsze wolne miejsce;

 2. zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe po przerwie (jeżeli taka istnieje);

 3. w wyżej wymienionych przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.§ 4

ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU IMPREZY/WYDARZENIA

 1. Informacje dotyczące ewentualnych zmian w kalendarzu imprez są udostępniane w jak najwcześniejszym terminie na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, na profilu FB, Instagramie.

 2. Pracownicy CKiSz informują o zmianach na bieżąco, wszelkimi dostępnymi kanałami informacyjnymi.

 3. Posiadacz biletu może sprawdzić, czy impreza nie została odwołana, zmieniona lub przeniesiona na inny termin osobiście, za pomocą poczty e-mail, telefonicznie, na profilu FB, Instagramie.§ 5

ZWROTY

 1. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu przewiduje możliwość zwrotu biletów.

 2. Zwrot za zakupione bilety jest możliwy najpóźniej 3 dni przed planowanym wydarzeniem, tylko za okazaniem biletu i paragonu.

 3. Nie podlega zwrotowi bilet, po terminie w przypadku, gdy wydarzenie/seans się odbył.

 4. W przypadku konieczności odwołania wydarzenia/imprezy/seansu Centrum Kultury zwraca pełną kwotę za bilet.

 5. CKiSz nie przyjmuje zwrotów biletów zakupionych za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej. Zwrot należy dokonać zgodnie z Regulaminem sprzedaży.§ 6

KONTROLA BILETÓW

 1. Klienci korzystający z usług CKiSz zobowiązani są posiadać przy sobie oryginalny, ważny na dane wydarzenie/imprezę/seans bilet, zakupiony w kasie CKiSz lub
  za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line.

 2. Bilet podlega kontroli w momencie wejścia na widownię.

 3. Do kontroli biletów upoważnieni są pracownicy Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

 4. Klienci CKiSz zobowiązani są do stosowania się do nadawanych komunikatów oraz zaleceń pracowników Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu dotyczących
  m.in. bezpieczeństwa lub spraw porządkowych.§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą zostać usunięte
  z terenu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

 2. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor.

 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

 4. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia spraw spornych zostaną one rozpatrzone przez Sąd właściwy dla siedziby Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Centrum Kultury i Sztuki w PołańcuRegulamin

Korzystających z Sali Widowiskowej
w CKiSz w PołańcuCelem wprowadzenia regulaminu korzystających z Sali Widowiskowej jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego
i przyjemnego przebywania w Sali.


1. Każdy, kto przebywa w sali powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził
i nie zagrażał innym.

2.jObowiązkiem osób korzystających z sali jest:

a) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyposażenia sali,

b) przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych.

3. Na terenie sali wraz z przyległymi pomieszczeniami obowiązuje zakaz:

a) przebywania widzów w czasie prowadzonych prób i zajęć,

b) wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,

c) spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu,

d) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (zaplecze sceny, garderoby),

e) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,

f) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo,

g) używania jakichkolwiek źródeł ognia,

h) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (świec dymnych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, farbujących lub powodujących zanieczyszczenia),

i) wnoszenia i spożywania żywności i napojów.Skip to content