Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Witamy na stronie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Zarządzenie nr 25/2023 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu odpłatności i uczestnictwa w zajęciach w ramach Studia Instrumentalno – Wokalnego (SIW) w Centrum
Kultury i Sztuki w Połańcu

Na podstawie §23 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu (Zarządzenie nr 12/2023 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z dnia 20.03.2023r.), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam w życie Regulamin odpłatności i uczestnictwa w zajęciach w ramach SIW w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 22/2023 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu odpłatności i uczestnictwa w zajęciach w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2023 r.

Załącznik do zarządzenia nr 25/2023 z dnia 04.09.2023 r.

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI I UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W RAMACH STUDIA INSTRUMENTALNO – WOKALNEGO (SIW) W CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁAŃCU

I. WARUNKI UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI

1. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu w ramach SIW jest podpisanie przez osobę dorosłą (rodzica lub opiekuna) Karty zapisu na zajęcia.

2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane.

3. CKiSz nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, poszanowania mienia instytucji, przestrzegania zasad bhp i ppż oraz kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktorów i pracowników CKiSz.
5. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.

6. Wysokość płatności za zajęcia jest naliczona zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora na dany rok kulturalny.

7. W przypadku jednorazowej wpłaty semestralnej za:
a) praktykę plus teorię – 850 zł – należy się dla dziecka wyprawka z wyposażeniem gratis.
b) rytmikę – 320 zł – należy się dla dziecka butelka na wodę z filtrem gratis.

8. Opłaty miesięczne są stałe, naliczane bez względu na frekwencję uczestnika w ciągu miesiąca, płatne z góry do 10-tego każdego miesiąca.

9. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:

– nagłej choroby instruktora i braku możliwości zorganizowania zastępstwa,
– sytuacji, gdy na terenie instytucji odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość
uniemożliwiająca prowadzenie zajęć,
– zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.

Przy czym zajęcia zostaną odpracowane w terminie ustalonym pomiędzy instruktorem a uczestnikiem/uczestnikami.

10. Opłaty za zajęcia można uiszczać: przelewem na konto bankowe CKiSz lub w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, ul Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec

11. W przypadku uczestnictwa w zajęciach trojga i więcej rodzeństwa odpłatność za zajęcia, na które uczęszczają dzieci wynosi 70% za każde zajęcie.

12. Udział dziecka w więcej niż 2 płatnych zajęciach wynosi 50% odpłatności za każde zajęcie.

13. Dyrektor może indywidualnie ustalić zwolnienie z opłaty za zajęcia na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna, uzasadniający trudną sytuację (np. zaświadczenie uzyskane z OPS-u).

14. Opłatę za zajęcia ustala się za okres od miesiąca IX do miesiąca VI roku kulturalnego.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SAL I STROJÓW CKISZ

1. Korzystanie z sali i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywają się
zajęcia.

3. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu instytucji. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

4. Stroje niezbędne do występów/prezentacji organizowanych przez CKiSz uczestnik ma obowiązek zwrócić po występie w stanie niepogorszonym.

5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz niedokonywanie w nich zmian i przeróbek.

6. W przypadku uszkodzenia stroju uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń.

7. W przypadku całkowitego zniszczenia stroju uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu/uszycia nowego stroju.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie opinie, skargi dotyczące zajęć należy kierować bezpośrednio do Dyrektora CKiSz.

2. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor po konsultacji z instruktorem danych zajęć.

3. Wzór Karty zapisu na zajęcia w ramach SIW w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

___________

Dyrektor 

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Monika Pławska

Zarządzenie nr 26/2023 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za zajęcia prowadzone w ramach Studia Instrumentalno–Wokalnego (SIW) w CKiSz roku kulturalnym 2023/2024

§ 1

Oferta dodatkowa CKiSz w ramach Studia Instrumentalno – Wokalnego SIW. 

1.Ustalam wysokość opłaty za poszczególne zajęcia:

a) Rytmika – 1 raz w tygodniu po 45 min. – 80 zł za miesiąc.
b) Praktyka plus teoria (nauka gry na jednym instrumencie lub wokal) – 2 razy w tygodniu po 45 min. (90 min.) – 180 zł za miesiąc.
c) Praktyka razy 2 plus teoria (nauka gry na dwóch instrumentach lub nauka gry na jednym instrumencie i wokal) – 3 razy w tygodniu po 45 min. (135 min.) – 300 zł za miesiąc.
d) Teoria – 1 raz w tygodniu po 45 min – 15 zł za jedno zajęcie.
e) Wyprawka – 25 zł ca cały rok kulturalny 2023/2024.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 23/2023 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia prowadzone w roku kulturalno – oświatowym 2023/2024. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2023 r.

___________

Dyrektor 

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Monika Pławska

Zarządzenie nr 27/2023 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu odpłatności i uczestnictwa w zajęciach w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Na podstawie §23 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu (Zarządzenie nr 12/2023 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z dnia 20.03.2023r.), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam w życie Regulamin odpłatności i uczestnictwa w zajęciach w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 22/2023 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu odpłatności i uczestnictwa w zajęciach w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Załącznik do zarządzenia nr 27/2023 z dnia 04.09.2023 r.

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI I UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁAŃCU

I. WARUNKI UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI

1. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu jest podpisanie przez osobę dorosłą (rodzica lub opiekuna) Karty zapisu na zajęcia.

2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane. O obecności na zajęciach rodzica lub opiekuna decyduje instruktor prowadzący zajęcia.

3. CKiSz nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, poszanowania mienia instytucji, przestrzegania zasad bhp i ppż oraz kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktorów i pracowników CKiSz.

5. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.

6. Wysokość płatności za zajęcia jest naliczona zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora na dany rok kulturalny.

7. Opłaty miesięczne są stałe, naliczane bez względu na frekwencję uczestnika w ciągu miesiąca, płatne z góry do 10-tego każdego miesiąca (z wyjątkiem Kursu rysunku i malarstwa).

8. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
– nagłej choroby instruktora i braku możliwości zorganizowania zastępstwa,
– sytuacji, gdy na terenie instytucji odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość
uniemożliwiająca prowadzenie zajęć,
– zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.

Przy czym zajęcia zostaną odpracowane w terminie ustalonym pomiędzy instruktorem a uczestnikiem/uczestnikami.

9. W przypadku zajęć, których opłaty naliczane są za spotkanie odpłatność uzależniona będzie od ilości spotkań w miesiącu.

10. Opłaty za zajęcia można uiszczać: przelewem na konto bankowe CKiSz lub w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, ul Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec

11. W przypadku uczestnictwa w zajęciach trojga i więcej rodzeństwa odpłatność za zajęcia, na które uczęszczają dzieci wynosi 70% za każde zajęcie (z wyjątkiem zajęć plastycznych, płatnych 100%).

12. Udział dziecka w więcej niż 2 płatnych zajęciach wynosi 50% odpłatności za każde zajęcie (z wyjątkiem zajęć plastycznych, płatnych 100%).

13. Miesiąc wrzesień jest nieodpłatny w związku z dokonaniem przez uczestników właściwego wyboru zajęć.

14. Dyrektor może indywidualnie ustalić zwolnienie z opłaty za zajęcia na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna, uzasadniający trudną sytuację (np. zaświadczenie uzyskane z OPS-u).

15. Opłatę za zajęcia ustala się za okres od miesiąca X do miesiąca VI roku kulturalnego.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SAL I STROJÓW CKISZ

1. Korzystanie z sali i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywają się zajęcia.

3. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu instytucji. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

4. Stroje niezbędne do występów/prezentacji organizowanych przez CKiSz uczestnik ma obowiązek zwrócić po występie w stanie niepogorszonym.

5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz niedokonywanie w nich zmian i przeróbek.

6. W przypadku uszkodzenia stroju uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń.

7. W przypadku całkowitego zniszczenia stroju uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu/uszycia nowego stroju.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie opinie, skargi dotyczące zajęć należy kierować bezpośrednio do Dyrektora CKiSz.

2. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor po konsultacji z instruktorem danych zajęć.

3. Wzór Karty zapisu na zajęcia w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

___________

Dyrektor 

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Monika Pławska

Zarządzenie nr 28/2023 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za zajęcia prowadzone w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu w roku kulturalnym 2023/2024

§ 1
1.Ustalam wysokość opłaty za poszczególne zajęcia:

a) zajęcia taneczne: 60 zł za miesiąc (z wyłączeniem grupy reprezentacyjnej)
– Formacje taneczne DIGRESS:

  • grupa DIGRESS młodsze zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godz.
  • grupy DIGRESS starsze zajęcia 2 razy w tygodniu 1,5 godz.
  • grupa reprezentacyjna zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godz. – zajęcia bezpłatne

– Mażoretki zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godz.
– Małe Formy Taneczne zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godz.
– Mały Balecik zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godz.
– Hip-hop gr. młodsza zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godz.
– Hip-hop gr. starsza zajęcia 2 razy w tygodniu 1,5 godz.
– Akrobatyka zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godz.
b) zajęcia nauki gry na instrumentach: 160 zł za miesiąc – zajęcia 1 raz w tygodniu po 45 min.
c) grupowe zajęcia wokalne: 60 zł za miesiąc (z wyłączeniem grupy reprezentacyjnej) – zajęcia 1 raz w tygodniu po 2 godz.

  • grupa reprezentacyjna – zajęcia 2 razy w tygodniu po min. 3 godz. – zajęcia bezpłatne

d) Chór Dziecięco – Młodzieżowy – zajęcia bezpłatne – zajęcia 1 raz w tygodniu po 2 godz.
e) Chór Gospel – zajęcia bezpłatne – zajęcia 1 raz w tygodniu po 2 godz.

f) zajęcia animacyjne Klub Brzdąca: 60 zł za miesiąc – zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godz.
g) Grupa Teatralna MASKA – zajęcia bezpłatne – zajęcia 2 raz w tygodniu po 2 godz.
h) Z Folkiem w Przyszłość – zajęcia bezpłatne – zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godz.
i) Formy Teatralne Dla Dorosłych – zajęcia bezpłatne – zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godz.
j) Orkiestra Dęta CKiSz – zajęcia bezpłatne – zajęcia 2 razy w tygodniu po 3 godz.
k) zajęcia plastyczne – Klub Plastyczny TĘCZA – 60 zł za miesiąc – zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godz.
l) zajęcia plastyczno-sensoryczne – 60 zł za miesiąc – zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godz.
ł) Klub Działań Plastycznych KREATYWNI
wysokość opłaty uzależniona od rodzaju przeprowadzonych warsztatów (ceny i ilości zużytych materiałów)
m) Rodzinna Akademia Plastyki – wysokość opłaty uzależniona od rodzaju przeprowadzonych warsztatów (ceny i ilości zużytych materiałów)
n) Kurs rysunku dla początkujących – 60 zł za miesiąc – zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godz.
o) Kurs rysunku i malarstwa – 120 zł za miesiąc – zajęcia 1 raz w tygodniu po 2 godz.
p) Kurs rysunku dla zaawansowanych – 100,00 zł za jedno spotkanie po 1,5 godz.
r) Kurs krawiecki dla wszystkich wysokość opłaty uzależniona od rodzaju i ilości zużytych materiałów krawieckich
s) Połaniecki Klub Gier – bezpłatnie – zajęcia 2 raz w miesiącu po 4 godz.
t) Gimnastyka dla seniora – 40 zł za miesiąc – zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godz.

u) Taniec towarzyski – 80 zł za miesiąc za 1 osobę – zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godz.
w) Gry w bule – bezpłatnie – 2 godz.
x) Ćwiczenia na długowieczność (Tai-Chi) – 40 zł za miesiąc – zajęcia 1 razy w tygodniu po 1 godz.
y) Ćwiczenia na długowieczność (Qigong) – 40 zł za miesiąc – zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godz.
z) Nordic walking – bezpłatnie – zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godz.
ź) Warsztaty (różne) – wysokość opłaty uzależniona od rodzaju przeprowadzonych warsztatów

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 23/2023 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia prowadzone w roku kulturalno – oświatowym 2023/2024. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

___________

Dyrektor 

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Monika Pławska

Skip to content