Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Witamy na stronie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Zmieniamy się dla Was!

Wynajem pomieszczeń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 31/2022 z dnia 27.12.2022 r.

Regulamin organizacji imprez, wynajmowania i korzystania z pomieszczeń, nagłośnienia oraz świadczenia usług w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

§1

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obejmują wszystkich Najemców, zatrudnione przez nich osoby oraz uczestników imprez.
2. Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Wynajmujący – Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, zwane dalej: CKiSz

Najemca – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna lub instytucja dokonująca rezerwacji i wynajmu pomieszczenia lub nagłośnienia CKiSz, jak również osoba korzystająca z usług CKiSz; pod pojęciem Najemcy rozumie się także osoby trzecie działające w imieniu Najemcy, na jego rzecz lub z jego poruczenia (podwykonawcy, zleceniobiorcy), chyba że z zapisu Regulaminu wprost wynika, że zapis obejmuje samego Najemcę, bez osób trzecich działających w jego imieniu, na jego rzecz bądź z jego poruczenia.

Organizator – Miasto i Gmina Połaniec

Wydarzenie – działalność Najemcy lub Organizatora stanowiąca podstawę udostępnienia pomieszczeń, nagłośnienia lub świadczenia usług przez CKiSz, w tym imprezy, spotkania itp., za które odpowiada Najemca, Organizator bądź inny podmiot wskazany CKiSz na piśmie przez Najemcę lub Organizatora.

3. Dyrektor CKiSz ma prawo do przerwania lub niedopuszczenia do realizacji imprezy, w wypadku niezastosowania się lub naruszenia przez Najemcę, podmiot odpowiedzialny za Wydarzenie bądź uczestnika Wydarzenia do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Upoważnieni pracownicy CKiSz, w szczególności Dyrektor, mają prawo nie dopuścić do Wydarzenia lub je zakończyć w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia CKiSz – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 §2

1. Rezerwacja wynajmu pomieszczeń, nagłośnienia oraz zamówienie świadczenia usługi przez CKiSz może nastąpić drogą elektroniczną, faksem, telefonicznie lub na piśmie z podaniem celu wynajmu lub zamówienia (nie dotyczy inicjatyw kulturalno-oświatowych CKiSz oraz Organizatora).

2. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez CKiSz jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.

 1. Rezerwacja, o której mowa w ust. 1 i 2, oznacza, że Najemca zna i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości wynajmu, jeżeli stwierdzi, że charakter wydarzenia narusza dobre imię Wynajmującego, niesie w sobie treści agresywne, pornograficzne lub inne demoralizujące bądź obrażające publiczność. Wynajmujący zastrzega sobie również prawo do odmówienia wynajmu na cele związane z agitacją polityczną; powyższe nie dotyczy spotkań organizowanych przez Organizatora z mieszkańcami w związku z wyborami samorządowymi.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się w trakcie Wydarzenia oraz za jakość i poziom Wydarzenia. Odpowiedzialność za Wydarzenie bierze w całości na siebie podmiot je organizujący.
 4. W wynajętej sali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywaniu napojów alkoholowych oraz wszelkich innych środków odurzających.

7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Najemcę lub uczestników Wydarzenia w pomieszczeniach CKiSz, w tym za ich utratę, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie.

 1. Wynajmujący nie ma obowiązku promowania Wydarzenia Najemcy. Całością organizacji łącznie z działaniami promocyjno – marketingowymi zajmuje się Najemca bądź wskazany przez niego na piśmie podmiot. Wynajem sali nie nosi znamion współorganizacji, tzn. że Wynajmujący nie utożsamia się z Wydarzeniem.
 2. Obsługę sprzętu nagłośnieniowego zapewnia CKiSz (CKiSz nie udostępnia sprzętu bez obsługi).
 3. W wynajętych pomieszczeniach zabrania się bezpośredniego mocowania do ścian i wyposażenia (klejenia, przykręcania, przybijania) elementów scenograficznych, plakatów oraz tabliczek informacyjnych.
 4. Sposób montażu wszelkich elementów scenografii, reklam itp. oraz montaż urządzeń technicznych i korzystanie z instalacji odbywa się w uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Wynajmującego.

  §3

1.Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń, nagłośnienia oraz świadczonych usług przez CKiSz określają cenniki stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu:

 1. załącznik nr 1 – cennik wynajmu pomieszczeń
 2. załącznik nr 2 – cennik wynajmu nagłośnienia
 3. załącznik nr 3 – cennik świadczenia usług

2.Cennik wynajmu pomieszczeń, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu  zawiera dwa rodzaje opłat:

 1. opłata komercyjna – działania Najemcy nastawione są na osiągnięcie korzyści zarówno materialnych jak i niematerialnych (wynajem komercyjny)
 2. opłata niekomercyjna – działania Najemcy  nie są nastawione na osiągnięcie korzyści zarówno materialnych jak i niematerialnych (wynajem niekomercyjny).

3.W uzasadnionych przypadkach Dyrektor CKiSz może odstąpić od pobierania opłat lub ją obniżyć. Może to nastąpić tylko w przypadku wynajmu o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez Najemcę pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem.

4.Opłat nie pobiera się za wynajem lub świadczenie usług na rzecz Organizatora.

5.Opłat nie pobiera się za wynajem lub świadczenie usług w przypadku Najemców, którzy wraz z CKiSz są współorganizatorami Wydarzeń.

 §4

1.Zakazuje się podnajmu pomieszczeń lub nagłośnienia bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

2.Wynajem sali następuje wraz z obsługą przez wskazanego pracownika CKiSz, tylko po wcześniejszym zgłoszeniu przez Najemcę takiego zapotrzebowania.

3.Kwota należna CKiSz za wynajem lub świadczone usługi powinna być wpłacona gotówką w kasie CKiSz w dniu wynajmu lub świadczonej usługi albo przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez CKiSz, przy czym dopuszcza się wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności, adekwatnym do sytuacji.

§5

1.Wynajem nagłośnienia poza teren CKiSz następuje wyłącznie z obsługą świadczoną przez pracownika CKiSz, w ramach ustalonej opłaty.

2.Wykaz nagłośnienia podstawowego i pełnego wraz z cennikiem stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§6

1.CKiSz prowadzi sprzedaż biletów wstępu na Wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne (imprezy obce) za kwotę każdorazowo ustalaną indywidualnie.

2.Podstawą sprzedaży biletów jest umowa zawarta pomiędzy CKiSz a Zleceniodawcą. Umowa musi być zawarta przed rozpoczęciem sprzedaży biletów.

§7

1.CKiSz świadczy dodatkowe usługi, których wykaz wraz cennikiem stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

§8

1.Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu.  Najemca nieprzestrzegający warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez CKiSz oraz osoby trzecie.

2.Najemca zobowiązany jest do utrzymania czystości w wynajmowanych pomieszczeniach.

3.Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania wynajętych pomieszczeń. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia powstałych w okresie wynajmu sali.

4.Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zasad BHP i p.poż obowiązujących w CKiSz, niezależnie od tego, czy się z nimi zapoznał.

§9

W przypadku okoliczności niezależnych od CKiSz (zdarzenia losowe, żałoba narodowa, klęska żywiołowa, itp.) CKiSz zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia bądź odłożenia w czasie wynajmu bądź realizacji usługi.

§10

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 §11

Regulamin podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 §12

Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujące w CKiSz zamieszczono na stronie BIP CKiSz i mają odpowiednie zastosowanie na gruncie niniejszego Regulaminu, przy czym podstawą przetwarzania danych osób fizycznych będących Najemcami przez CKiSz jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

     Załącznik nr 1

do Regulaminu organizacji imprez, wynajmowania i korzystania z pomieszczeń,

nagłośnienia oraz świadczenia usług w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ

RODZAJ POMIESZCZENIA

 1. Sala widowiskowa / 255 miejsc siedzących + max 30 dostawek i 15 miejsc stojących/ powierzchnia sali: 293.21m2, powierzchnia sceny widocznej: 8×11 m,
 • projekcje filmowe, spektakle edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej, spektakle teatralne dla dorosłych:

      – 850 zł brutto/ za spektakl/projekcja bez obsługi

      – 600 zł brutto/ za 1 spektakl bez obsługi (przy deklaracji więcej niż jednego spektaklu)

      – 1450 zł brutto/ za 1 spektakl z obsługa

       – 1150 zł brutto/ za 1 spektakl z obsługą (przy deklaracji więcej niż jednego spektaklu)

       – 400 zł brutto/godz. z obsługą (szkolenia, konferencje, etc)

      – 1200 zł brutto/ godz. za wynajem sali wraz z kompleksową obsługą i koordynacją działań

2. Sala wystawowa /90 miejsc siedzących/

 • wynajem komercyjny:

      – 130 zł brutto / godz

 • wynajem niekomercyjny:

      – 80 zł brutto / godz

3. Sala – kręgielnia / ok 30 miejsc siedzących/

– 55 zł brutto/godz

4.Sala klubowa / ok.20 miejsc siedzących/

– 45 zł brutto/godz

5. Sala tańca

– 30 zł brutto/godz

Załącznik nr 2

do Regulaminu organizacji imprez, wynajmowania i korzystania z pomieszczeń,

nagłośnienia oraz świadczenia usług w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

CENNIK WYNAJMU NAGŁOŚNIENIA

RODZAJ NAGŁOŚNIENIA

1.    Połowa zestawu podstawowego + obsługa wydarzenia

        – 450 zł brutto

2.    zestaw podstawowy + obsługa wydarzenia

– 900 zł brutto

1.    zestaw pełny +  obsługa wydarzenia

– 1.800 zł brutto

 

Wypożyczenie instrumentów muzycznych-

65 zł / m-ąc, od 01.09.2023 r. – 75 zł/ m-ąc

 

Organizacja imprez okolicznościowych – wycena indywidualna w zależności od potrzeb klienta

Usługi animacyjne- 100 zł / 1 godz. / 1 animator

Kręgielnia

1 żeton 15 min- 10 zł

4 żetony 1 godz.- 40 zł

karnet 5 godz. – 180 zł

karnet roczny 12 godz. – 432 zł

Powyższe kwoty zwierają podatek VAT

Załącznik nr 4

do Regulaminu organizacji imprez, wynajmowania i korzystania z pomieszczeń,

nagłośnienia oraz świadczenia usług w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu 

CENNIK SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH
W PUNKCIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POŁAŃCU

RODZAJ MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

1.    Folder – 3,50 zł

2.    Zakładka do książki – 2,50 zł

3.    Magnes – 8,50 zł

Powyższe kwoty zwierają podatek VAT

Skip to content