Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Witamy na stronie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Zmieniamy się dla Was!

Regulamin odpłatności i uczestnictwa w zajęciach artystycznych w CKiSz

 Załącznik do zarządzenia nr 21/2022

z dnia 31.08.2022 r.

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI I UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁAŃCU

 • WARUNKI UCZESTNICTWA i PŁATNOŚCI
 1. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu jest podpisanie przez osobę dorosłą (rodzica lub opiekuna) Karty zapisu na zajęcia w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
 1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane. O obecności rodzica lub opiekuna decyduje instruktor prowadzący zajęcia.
 1. CKiSz nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.
 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, poszanowania mienia instytucji, przestrzegania zasad bhp i przeciw pożarowych i kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktorów i pracowników CKiSz.
 1. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć
 1. Wysokość płatności za zajęcia jest naliczona zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora na dany rok kulturalno-oświatowy.
 1. Opłaty miesięczne są stałe naliczane bez względu na frekwencję uczestnika w ciągu miesiąca.
 1. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności. Jedynie długotrwała nieobecność powyżej 2 tygodni spowodowana np. chorobą uczestnika zajęć (po pisemnym lub telefonicznym poinformowaniu instruktora) jest okolicznością mającą wpływ na zwolnienie go z opłaty za danym miesiąc.
 1. Zajęcia maga zostać odwołane w przypadku:

– choroby instruktora,

– sytuacji, gdy na terenie instytucji odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca prowadzenie zajęć,

– zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.

 1. W przypadku nieobecności instruktora zajęcia zostaną odrobione w innym terminie w ramach opłaty miesięcznej lub odpłatność za zajęcia będzie obliczona proporcjonalnie do wysokości opłaty.
 1. W przypadku zajęć, których opłaty naliczane są za spotkanie odpłatność uzależniona będzie od ilości spotkań w miesiącu.
 1. W przypadku zajęć – nauka gry na instrumentach niezgłoszenie nieobecności uczestnika na zajęciach co najmniej 1 dzień przed terminem zajęć nie zwalnia z opłaty za dane spotkanie.
 1. Opłaty za zajęcia można uiszczać w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, ul Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec lub przelewem na konto bankowe CKiSz.
 1. W przypadku uczestnictwa w zajęciach trojga i więcej rodzeństwa odpłatność za zajęcia (z wyjątkiem zajęć plastycznych) wynosi 70% za każde płatne zajęcia, na które uczęszczają dzieci.
 1. Udział dziecka w więcej niż 2 płatnych zajęciach– 50 % odpłatności za każde zajęcia z wyjątkiem zajęć plastycznych (za zajęcia plastyczne płatność 100%).
 1. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do końca każdego miesiąca.
 1. Zalegania z płatnościami za 3 miesiące skutkuje skreśleniem z listy i brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach do chwili uregulowania należności.
 1. Dyrektor może ustalić indywidualne zwolnienia z opłat na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna uzasadniający i z udokumentowaną trudną sytuacją materialno- rodzinną.
 1. Opłatę za zajęcia ustala się za okres od miesiąca IX do miesiąca VI roku kulturalno-oświatowego.
 • ZASADY KORZYSTANIA Z SAL I STROJÓW CKISZ
 1. Korzystanie z sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywają się zajęcia.
 1. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu instytucji. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 1. Stroje niezbędne do występów organizowanych przez CKiSz uczestnik ma obowiązek zwrócić czyste w stanie niepogorszonym.
 1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz niedokonywanie w nich zmian.
 1. W przypadku uszkodzenia stroju uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wszelkich uszkodzeń na własny koszt.
 1. W przypadku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia uczestnik zobowiązany jest do odkupienia stroju lub pokrycia jego kosztów.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie opinie, skargi dotyczące zajęć należy kierować bezpośrednio do Dyrektora CKiSz.
 1. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor po konsultacji z instruktorem danych zajęć.
 1. Wzór Karty zapisu na zajęcia w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Karta zapisu na zajęcia do pobrania poniżej:

Skip to content