Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Witamy na stronie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Zmieniamy się dla Was!

Regulamin rezerwacji i sprzedaży online

{attachments}

Przed przystąpieniem do rezerwacji i zakupu biletów za pośrednictwem Internetu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

§ 1.
DEFINICJE

1.1 Sprzedawca – Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu; ul. Czarnieckiego 5; 28-230 Połaniec,
NIP 866-10-01-443; REGON 000804313.
1.2 Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów na imprezy Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu i do Kina „Impresja” za pośrednictwem Internetu, określający zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu.
1.3 Witryna – strona internetowa dostępna pod adresem www.centrum.polaniec.pl, której administratorem jest Sprzedawca.
1.4 Serwis – system umożliwiający zakup biletów na imprezy Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oraz na seanse filmowe w Kinie „Impresja”, dostępny na stronie www.centrum.polaniec.pl.
1.5 Seans – oznacza projekcję filmu w kinie.
1.6 Impreza – oznacza przedsięwzięcie, wydarzenie kulturalne z udziałem publiczności (spektakl, koncert, itp.).
1.7 Bilet – oznacza dokument uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w Kinie „Impresja” lub na imprezie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu na miejscu do niego przypisanym, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny.
1.8 Użytkownik – osoba korzystająca z witryny celem rezerwacji lub zakupu biletu.
1.9 Operator płatności – Rozliczenia transakcji zakupu biletów do kina „Impresja” i na imprezy Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu dokonane przez Użytkownika kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

§ 2.
INFORMACJE OGÓLNE

2.1 Regulamin określa zasady rezerwacji i zakupu biletów przez Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz zasady dokonywania ich zwrotu i reklamacji.
2.2 Korzystanie z Witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:
a. oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF;
b. wymagania sprzętowe: komputer z oprogramowaniem, drukarka,
2.3 Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją biletu za pośrednictwem witryny.
2.4 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z witryny oraz rezerwacji i zakupu on-line biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
2.5 Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Dotpay.pl.

§ 3.
REZERWACJA BILETU

3.1 Rezerwacja biletu następuje poprzez złożenie za pomocą witryny zamówienia na bilet, na zasadach określonych w Regulaminie.
3.2 Dokonanie rezerwacji biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
3.3 Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji biletów na dany seans/ imprezę za pośrednictwem witryny, który może różnić się od okresu rezerwacji biletów w Kasie Kina „Impresja”/Kasie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
3.4 Dokonanie rezerwacji możliwe jest w zakładce „kup/rezerwuj bilet”.
3.5 Złożenie rezerwacji powinno nastąpić w czasie 5 minut od momentu zaznaczenia miejsc na sali, których ma dotyczyć bilet. Upłynięcie powyższego czasu powoduje wygaśniecie witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania rezerwacji.
3.6 Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, złożenie rezerwacji będzie możliwe nie
później niż 2 godziny przed rozpoczęciem seansu i 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, na którą rezerwowany jest bilet.
3.7 Jednorazowo rezerwacja może obejmować maksymalnie 10 biletów.
3.8 Użytkownik rezerwując bilet ulgowy na seans/ imprezę, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego odbiór/ realizacja jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi w chwili wykupu/ odbioru biletu.
3.9 Użytkownik po złożeniu rezerwacji otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania rezerwacji. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji zostanie wysłane w ciągu 5 minut od jej otrzymania przez Sprzedawcę i zawierać będzie w szczególności:
a) dane seansu/ imprezy, na które obowiązywać ma bilet/-y
b) dane zarezerwowanego/-ych biletu/-ów (rodzaj, cena)
c) numer transakcji
d) liczbę zarezerwowanych biletów
3.10 Rezerwacja biletu na seans ważna będzie przez 7 dni od momentu jej dokonania, jednak nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem seansu, którego bilet dotyczy. Rezerwacja biletu na imprezę ważna będzie przez 7 dni od momentu jej dokonania, jednak nie później niż 7 dni przed imprezą. Po upłynięciu wyżej wymienionych terminów rezerwacje zostaną anulowane.
3.11 Wykup zarezerwowanego biletu na seans/ imprezę może nastąpić odpowiednio w systemie płatniczym Dotpay.pl. oraz w kasie Kina „Impresja”/Kasie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
3.12 Warunki odbioru biletu zarezerwowanego on-line opisane są w pkt. 5 Regulaminu.

§ 4.
ZAKUP BILETU ON-LINE

4.1 Zakup biletu on-line następuje poprzez złożenie za pomocą witryny zamówienia na bilet, na zasadach określonych w Regulaminie.
4.2 Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
4.3 Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży biletów na dany seans/ imprezę za pośrednictwem witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w Kasie Kina „Impresja”/Kasie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
4.4 Zakup biletu on-line możliwy jest w zakładce „kup/rezerwuj bilet”.
4.5 Płatność za bilet w systemie on-line możliwa będzie wyłącznie za pomocą operatora płatności, na który Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4.6 Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na stronie płatności.
4.7 Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać wartość wszystkich zamówionych biletów. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne bilety.
4.8 Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 30 minut od złożenia zamówienia. Po upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie zostanie anulowane.
4.9 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
4.10 Ceny wskazane na stronach witryny, w potwierdzeniu zakupu oraz na biletach są kwotami brutto zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt transakcji obejmuje prowizję serwisu Dotpay.pl.
4.11 Nie później niż w terminie 30 minut od dokonania płatności na adres Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca wartość i identyfikator transakcji, miejsce, dane identyfikacyjne seansu/ imprezy, datę, godzinę, listę zakupionych biletów.
4.13 Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na seans/imprezę, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na seans/ imprezę, przy czym Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny biletu.
4.14 Sprzedaż biletów w systemie on-line kończy się 60 minut przed rozpoczęciem seansu w kinie oraz 2 godziny przed rozpoczęciem imprezy.
4.15 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
4.16 Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie Kina „Impresja”/Kasie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
4.17 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§ 5.
ODBIÓR ZAREZERWOWANEGO LUB ZAKUPIONEGO ON-LINE BILETU

5.1 Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności do momentu zakończenia imprezy lub seansu filmowego, którego dotyczył. Bilet uprawnia do udziału w seansie/ imprezie, których bilet dotyczy.
5.2 Użytkownik może:
a) odebrać zarezerwowany bilet na seans/ imprezę odpowiednio w Kasie Kina „Impresja”/Kasie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
b) wydrukować bilet wysłany przez system na adres poczty elektronicznej Użytkownika
5.3 Odbiór/ wykupienie zarezerwowanego biletu ulgowego możliwe jest po okazaniu pracownikowi Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu/Kina „Impresja” dokumentu potwierdzającego uprawnienia do nabycia biletu ulgowego.
5.4 Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze bądź zakupie zarezerwowanego on-line biletu przed innymi klientami Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu/Kina „Impresja” zakupującymi bilety bezpośrednio w Kasie Kina „Impresja”/Kasie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
5.5 Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Użytkownikowi.
5.6 W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego biletu należy:
a) bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać się wydrukowanym biletem otrzymanym drogą mailową, lub
b) w przypadku braku możliwości okazania biletu w formie opisanej powyżej należy podać w Kasie Kina „Impresja”/Kasie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu numer identyfikatora transakcji otrzymany w e-mail potwierdzający dokonanie transakcji zakupu biletu. Dodatkowo w przypadku zakupu biletu ulgowego należy okazać dokument tożsamości (np. dowodu osobistego, legitymacji szkolnej/studenckiej/emeryta). Przed wejściem na seans/ imprezę okazany bilet zostanie odczytany za pomocą czytnika mobilnego.
5.7 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się u Sprzedawcy w celu odbioru biletu kilku osób z tym samym numerem transakcji, uprawniona do udziału w seansie/ imprezie będzie osoba, która jako pierwsza odebrała bilet. Sprzedawca w tym przypadku nie jest zobowiązany do zwrotu ceny biletu.
5.8 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie zakupionego biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się u Sprzedawcy kilku osób z tym samym biletem, uprawniona do udziału w seansie/ imprezie będzie osoba, która jako pierwsza zgłosiła się z biletem. Sprzedawca w tym przypadku nie jest zobowiązany do zwrotu ceny biletu.
5.9 Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości odbioru biletu w Kasie Kina „Impresja”/Kasie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z przyczyn od niego niezależnych w szczególności:
a) w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym wpłynięcie płatności Użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania w trybie reklamacji zgodnie z Regulaminem.
b) w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada danych upoważniających do odbioru biletu (ID transakcji).
5.10 W przypadku nieodebrania przez Użytkownika biletu, Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w seansie/ imprezie, żądania od Sprzedawcy zamiany Biletu na inny lub jego zwrotu.

§ 6.
ZWROT BILETU

6.1 Zwrotowi podlegają wyłącznie bilety zakupione i odebrane zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
6.2 Zwrot Biletu może nastąpić z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy (np. odwołanie seansu/
imprezy, zmiana terminu organizacji seansu/imprezy) lub Użytkownika (np. rezygnacja z uczestnictwa w seansie/ imprezie).
6.3 W przypadku odwołania seansu/ imprezy lub zmiany terminu ich organizacji Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail i zamieści informację na stronie www.centrum.polaniec.pl.
6.4 Zwrot biletu z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy możliwy jest w terminie odrębnie wskazanym przez Sprzedawcę, jednak nie krócej niż do dnia realizacji seansu/ imprezy, których bilet dotyczy.
6.5 W przypadku zwrotu biletu z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, powinien on zgłosić zwrot biletu na seans/ imprezę w Kasie Kina „Impresja”/Kasie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu,
w godzinach ich pracy najpóźniej na 1 dzień przed imprezą/seansem, których dotyczy bilet. Niedotrzymanie wyżej wymienionego terminu oznacza brak możliwości zwrotu biletu.
6.6 Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na bilecie/e-bilecie. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Użytkownika nie podlegają zwrotowi.
6.7 Zwrot ceny biletu dokonywany jest w takiej formie, w jakiej dokonana została płatność za zakupiony bilet. Zwrot środków za bilet zakupiony w systemie on-line dokonany zostanie za pośrednictwem operatora płatności (na konto Użytkownika).
6.8 W celu uzyskania zwrotu ceny biletu należy zgłosić się do Kasy Kina „Impresja”/Kasy Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu podając numer identyfikatora transakcji zakupionego biletu, lub pokazując wydrukowany bilet.
6.9 Zwrot ceny biletu następuje tylko z dowodem zakupu (bilet, potwierdzenie zakupu z numerem ID transakcji).
6.10 Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

§ 7.
REKLAMACJE
7.1 Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania serwisu, uszkodzeń i
nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kino.impresja@poczta.polaniec.eu
7.2 Prawo składania reklamacji dotyczących funkcjonowania witryny przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
7.3 Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Użytkownika oraz dokładny opis sytuacji stanowiącej przyczynę reklamacji. Reklamacje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
7.4 Termin przyjęcia reklamacji upływa po 30 dniach od reklamowanej sytuacji (decyduje data wpływu reklamacji do Sprzedawcy).
7.5 Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich złożenia (w sytuacji, kiedy rozpatrzenie reklamacji wymaga dodatkowych wyjaśnień od składającego reklamację, termin ulega zawieszeniu).
7.6 O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca powiadomi wnoszącego reklamację pisemnie w terminie 7 dni od daty jej rozstrzygnięcia.
7.7 Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia zażalenia na rozstrzygnięcie reklamacji w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
7.8 Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do operatora płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej operatora płatności – Dotpay.pl. Zgłoszenie reklamacyjne do operatora płatności Dotpay.pl powinno zawierać: numer, kwotę oraz datę transakcji.

§ 8.
DANE OSOBOWE

8.1 Korzystając z witryny Użytkownik potwierdza, że zapoznał się Regulaminem:
8.1.1 Potwierdzam że, zapoznałam(em) się z treścią Regulaminu http://www.centrum.polaniec.pl/regulamin-sprzedazy-online akceptuję jego postanowienia.
8.2 Korzystając z witryny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę. Zgody na stronie: http://kino.centrum.polaniec.pl/MSI/OrderPersonalDataForm.aspx
8.3 Zgoda nr 1:
8.3.1 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich, wskazanych powyżej danych osobowych przez Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z siedzibą w ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec w celach marketingowych i reklamowych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
8.3.2 Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres e-mail naszego IOD: andrzej@e-direction.pl lub dostarczona osobiście do siedziby Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
8.4 Zgoda nr 2
8.4.1 Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany powyżej numer telefonu i adres e mail informacji handlowych o charakterze marketingowym, tj.: wydarzeń, repertuaru i konkursów organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz.1219).
8.5 Obowiązek informacyjny
8.5.1 Administratorem danych udostępnianych przez Użytkowników jest Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z siedzibą ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można pod adresem e-mail: andrzej@e-direction.pl
8.5.2 Korzystając z witryny Twoje dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy ( twoja zgoda w tym przypadku nie jest wymagana).
8.5.3 Zawsze kierujemy się zasadą minimalizacji pozyskiwanych danych osobowych. Oznacza to, że przetwarzamy w każdym przypadku tylko te dane, które są nam niezbędne, adekwatnie do celu przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest:
a) art. 6 ust.1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
b) art. 6 ust.1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych
c) art. 6 ust.1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
8.5.4 Będziemy przetwarzać Twoich danych dłużej niż to konieczne. I tak np.:
– na potrzeby rachunkowości, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
– jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach windykacyjnych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;
– jeżeli wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów np. marketingu, kiedy o tą zgodę poprosimy, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania zgody;
– po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane (np. realizacja umowy), o jakim była mowa wcześniej (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), dane będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
8.5.5 Jako podmiot publiczny dbamy o poufność Twoich danych. Będziemy mogli je udostępnić również podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO. W szczególności może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych), jednostkom administracji publicznej. Jeśli będziesz chciał uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. zakresów świadczenia usług przez podmioty przetwarzające dane, zawsze możesz skontaktować się w tym celu z Inspektorem ochrony danych bądź innym pracownikiem Administratora danych. Będziemy także mogli udostępnić Twoje dane osobowe, bankom czy serwisom płatności elektronicznej. Będziemy także mogli udostępnić Twoje dane podmiotom działającym w sferze obsługi prawnej, windykacyjnej, księgowej tj. firmy windykacyjne czy księgowe itp.
8.5.6 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia do odrębnego Administratora. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje dodatkowo Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych. Możesz w tym celu skorzystać zarówno z komunikacji elektronicznej, telefonicznej, listownej jak i zgłaszając się osobiście do naszej siedziby. Jeżeli stwierdzisz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z wymogami prawnymi możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.5.7 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, nie będą przekazywane do państw trzecich i instytucji międzynarodowych.

§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
9.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Użytkownika.
9.3 Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w siedzibie Sprzedawcy, w Kasie Kina „Impresja”/Kasie Centrum kultury i Sztuki w Połańcu, a także na stronie www.centrum.polaniec.pl.
9.4 Sprzedawca zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w witrynie.
9.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
a) jednostronnego decydowania o zawartości witryny, dokonywania w niej zmian i modyfikacji bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach;
b) czasowego zawieszania działania witryny i czasowego zawieszania możliwości rezerwacji i/lub zakupu wszystkich lub wybranych biletów przez witrynę;
9.6 Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań w zakresie od niego zależnym, aby korzystanie z Witryny przebiegało bez błędów, jednak nie gwarantuje sprawnego funkcjonowania Witryny w zakresie od niego niezależnym. Sprzedawca nie odpowiada w szczególności za:
a) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania witryny bądź też jej czasowej niedostępności;
b) jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron witryny.
Skip to content