Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Witamy na stronie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu  na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 poz. 194), oraz § 7 ust. 2 Statutu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLI/291/2021 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 2021), zarządzam, co następuje:

  • 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z siedzibą w Połańcu przy ulicy Stefana Czarnieckiego nr 5. 
  1. Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
  2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu zostanie podane do publicznej wiadomości w:
  • Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Połaniec w zakładce ,,Ogłoszenia’’ i w zakładce ,,Praca’’ , na stronie internetowej Miasta i Gminy Połaniec oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu (parter),
  • Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu i na stronie internetowej tej instytucji oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Centrum Kultury i Sztuki (parter).
  • 2. Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu określa regulamin konkursu, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
  • 3. Postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem. 
  • 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Połaniec.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

BURMISTRZ
/-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak 

   Załączniki do pobrania
   

Skip to content