Regulamin Płatności za Zajęcia

Załącznik nr 1 do zarządzenia 10/2012

 

 

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

 

 

1. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki

w Połańcu jest podpisanie przez osobę dorosłą (rodzica lub opiekuna) deklaracji zgody uczestnictwa oraz regulaminu.

 

2. Wysokość miesięcznej opłaty za zajęcia jest naliczona wg cennika znajdującego się

w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

 

3. Opłata za dany miesiąc jest stała naliczana bez względu na frekwencje uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba trwająca powyżej 7 dni, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem pisemnym, powiadomieniem telefonicznym lub e-mailowym rodzica/opiekuna.

 

4. W przypadku nieobecności instruktora zajęcia zostaną odrobione w ramach opłaty miesięcznej lub płatność za zajęcia będzie obliczona proporcjonalnie do wysokości opłaty.

 

5. W przypadku zajęć, których opłaty naliczane są za spotkanie płatność uzależniona będzie od ilości spotkań w miesiącu.

 

6. Opłaty za zajęcia można uiszczać w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, ul Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec.

 

7. W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa, pierwsze i drugie dziecko pełna odpłatność, trzecie dziecko i każde następne opłaca 50% . Udział dziecka w więcej niż 2 zajęciach – 50% płatności za każde zajęcia.

 

8 W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie roku szkolnego rodzic/opiekun zobowiązany jest do pisemnej informacji o tym fakcie.

 

9 Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

10. Zalegania z płatnościami za 3 miesiące skutkuje skreśleniem z listy i brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach do chwili uregulowania należności.

 

11. Dyrektor może ustalić indywidualne zwolnienia z opłat na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna uzasadniający i z udokumentowaną trudną sytuacją materialno-rodzinną.

 

12. Opłatę za zajęcia ustala się za okres od miesiąca IX do miesiąca VI roku szkolnego.