Regulamin Kina Impresja

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 lutego 2013 14:04

REGULAMIN KINA „IMPRESJA”REGULAMIN KINA „IMPRESJA”

 

Regulamin określa zasady korzystania z Kina „Impresja” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

 2. Wejście do sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.

 3. Bilety są do nabycia w kasie kina w godzinach:

- od poniedziałku do piątku od 8.00 – 15.00

- godzinę przed każdym seansem

  4. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

  5. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, emerytom oraz osobom niepełnosprawnym (I grupa inwalidzka)

  6. Bilety ulgowe mogą nabyć tylko osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu ( legitymacja szkolna, studencka, emeryta)

  7. Nabycie biletu ulgowego przez osobę niepełnosprawną następuje na podstawie okazania dokumentu (zaświadczenia, legitymacji) potwierdzającego niepełnosprawność. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej nie przysługuje prawo do ulgi.

  8. Jeden bilet rodzinny przysługuje dla trzech osób w konfiguracji:

- dwóch rodziców/prawnych opiekunów i jedno dziecko do 16 roku życia

- jeden rodzic/prawny opiekun i dwoje dzieci do 16 roku życia

  9. Osoby, które nie spełniają wymogu granicy wieku w odniesieniu do filmu dopuszcza się do uczestniczenia w seansie filmowym tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

  10. Bilety zbiorowe przysługują grupie zorganizowanej od 15 osób

  11.W cenie zakupu biletów zbiorowych przysługują zaproszenia dla opiekunów zgodnie z poniższą zasadą: przedszkola - 1 zaproszenie dla opiekuna na 10 przedszkolaków, szkoły podstawowe, gimnazja, liceum - 1 zaproszenie dla opiekuna na 15 uczniów.

  12. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki został zakupiony.

  13. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.

  14. Dokumenty uprawniające do nabycia biletu ulgowego sprawdzone są wraz z biletem przy wejściu na salę kinową lub przy kasie w momencie zakupu biletu

  15. Podczas projekcji w systemie 3D, należy nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D

  16. Okulary stanowią własność Centrum Kultury i Sztuki/ Kina „Impresja” i są zgodne z wymaganymi parametrami do seansów w systemie 3D na sali kinowej.

  17. Okulary wydawane są bezpłatnie przy wejściu na salę kinową.

  18. Klient ma obowiązek zwrócić okulary 3D pracownikowi kina, niezwłocznie po zakończeniu projekcji filmowej.

  19.Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans filmowy 3D.

  20. Szkieł okularów nie należy dotykać palcami, wycierać, rozciągać ponieważ może to doprowadzić do ich zniszczenia.

  21. W przypadku zniszczenia lub zgubienia okularów 3D klient ponosi odpowiedzialność materialną z tego tytułu i uiszcza w kasie kina opłatę w wysokości 100zł

  22. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Centrum Kultury i Sztuki/ Kina „Impresja” nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.

  23. Rezerwacji miejsc na seans filmowy można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 158650917 i osobiście w kasie Kina z wyprzedzeniem do 5 dni roboczych nie później jednak niż na dzień przed konkretnym seansem filmowym.

  24. Rezerwację można unieważnić telefonicznie lub w kasie Kina podając nazwisko pod jakim została dokonana rezerwacja – najpóźniej 30 min przed seansem.

  25. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej do 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie anulowana.

  26. Zwrotu lub zamiany biletu zakupionego w kasie kina można dokonać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony. Zwrot lub zamiana biletu możliwa jest również w przypadku odwołania seansu filmowego.

  27. Godziny rozpoczęcia seansów określone w terminarzu (oraz innych reklamach i ofertach) określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu którego rozpoczyna się emisja filmu

  28. Seanse filmowe w Kinie „Impresja” wyświetlane będą dla minimum 5 widzów.

  29. Na terenie Centrum Kultury i Sztuki i Kina „Impresja” obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych) oraz wnoszenia i spożywania środków odurzających, alkoholowych i psychotropowych.

  30. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Centrum Kultury i Sztuki i Kina „Impresja”

  31. Podczas seansów filmowych zabrania się dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)

  32. Osoby uczestniczące w seansie filmowym zobowiązane są nie używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk w trakcie seansu.

  33. Na teren Centrum Kultury i Sztuki i Kina „Impresja” obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

  34. Za rzeczy pozostawione na Sali Kinowej, obsługa kina nie ponosi odpowiedzialności.

  35. Pracownik obsługi kina ma prawo nie wpuścić na salę kinową klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem.

  36. Pracownik kina ma prawo odmówić wstępu na salę kinową osobie zachowującej się niekulturalne, niegrzecznie lub wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników.

  37. Klient z ważnym biletem, który spóźnił się na seans filmowy siada na pierwszym wolnym miejscu, aby nie przeszkadzać pozostałym widzom.

  38. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez kino „Impresja” należy zgłaszać do Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.

  39. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

Do Regulaminu Kina „Impresja” 1. Obowiązujące ceny biletów na projekcje filmowe w Kinie „Impresja”:

Filmy w systemie 2D

 

- bilet normalny - 14 zł

- bilet ulgowy - 12 zł (dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia, emeryci, osoby niepełnosprawne -I grupa inwalidzka)

- bilet rodzinny - 33 zł (dwóch rodziców/prawnych opiekunów i jedno dziecko do 16 roku życia lub jeden rodzic/prawny opiekun i dwoje dzieci do 16 roku życia)

- bilet zbiorowy – 11 zł (dla grupy zorganizowanej powyżej 15 osób).

 

Filmy w systemie 3D

 

- bilet normalny - 16 zł

- bilet ulgowy - 14 zł (dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia, emeryci, osoby niepełnosprawne -I grupa inwalidzka)

- bilet rodzinny - 39 zł (dwóch rodziców/prawnych opiekunów i jedno dziecko do 16 roku życia lub jeden rodzic/prawny opiekun i dwoje dzieci do 16 roku życia)

- bilet zbiorowy – 13 zł (dla grupy zorganizowanej powyżej 15 osób).

 

 1. Jednocześnie informujemy, iż ww. ceny biletów na projekcje filmowe mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.