Załączniki:
Pobierz ten plik (REGULAMIN KINA IMPRESJA.pdf)REGULAMIN KINA IMPRESJA.pdf[ ]243 kB

REGULAMIN KINA „IMPRESJA”

Regulamin określa zasady korzystania z Kina „Impresja” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w obiekcie. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
2. Wejście do sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.
3. Bilety są do nabycia w kasie kina w godzinach pracy kasy i godzinę przed seansem
4. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
5. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, emerytom oraz osobom niepełnosprawnym (I grupa inwalidzka)
6. Bilety ulgowe mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu
odpowiedniego dokumentu ( legitymacja szkolna, studencka, emeryta, Połaniecka Karta
Seniora)
7. Nabycie biletu ulgowego przez osobę niepełnosprawną następuje na podstawie okazania
dokumentu (zaświadczenia, legitymacji) potwierdzającego niepełnosprawność.
Opiekunowi osoby niepełnosprawnej nie przysługuje prawo do ulgi.
8. Jeden Pakiet rodzinny przysługuje dla trzech lub czterech osób w konfiguracji:
- dwóch rodziców/prawnych opiekunów i jedno dziecko do 16 roku życia
- jeden rodzic/prawny opiekun i dwoje dzieci do 16 roku życia
- dwóch rodziców//prawnych opiekunów i dwoje dzieci do 16 roku życia
- jeden rodzic/prawny opiekun i troje dzieci do 16 roku życia
9. Osoby, które nie spełniają wymogu granicy wieku w odniesieniu do filmu dopuszcza się
do uczestniczenia w seansie filmowym tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
10. Bilety zbiorowe przysługują grupie zorganizowanej od 15 osób. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
a)     Wiek przedszkolny; grupa 10 podopiecznych do 6-tego roku życia – 2 opiekunów.
b)    Wiek wczesnoszkolny; grupa 10 podopiecznych do 10-tego roku życia – 1 opiekun.
c)     Wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku
życia – 1 opiekun,
11. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki został zakupiony.
12. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
13. Dokumenty uprawniające do nabycia biletu ulgowego sprawdzone są wraz z biletem przy wejściu na salę kinową lub przy kasie w momencie zakupu biletu
14. Podczas projekcji w systemie 3D, należy nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D
15. Okulary stanowią własność Centrum Kultury i Sztuki/ Kina „Impresja” i są zgodne z wymaganymi parametrami do seansów w systemie 3D na sali kinowej.
16. Okulary wydawane są bezpłatnie przy wejściu na salę kinową.
17. Klient ma obowiązek zwrócić okulary 3D pracownikowi kina, niezwłocznie po zakończeniu projekcji filmowej.
18.Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans filmowy 3D.
19. Szkieł okularów nie należy dotykać palcami, wycierać, rozciągać ponieważ może to doprowadzić do ich zniszczenia.
20. W przypadku zniszczenia lub zgubienia okularów 3D klient ponosi odpowiedzialność materialną z tego tytułu i uiszcza w kasie kina opłatę w wysokości 100zł
21. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Centrum Kultury i Sztuki/ Kina „Impresja” nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.
22. Rezerwacji miejsc na seans filmowy można dokonywać tylko elektronicznie (nie dotyczy zbiorówek, które należy dokonać pod nr. telefonu 158650917 lub osobiście w kasie kina))
23. Rezerwację można unieważnić telefonicznie lub w kasie Kina podając nazwisko pod jakim została dokonana rezerwacja – najpóźniej 30 min przed seansem.
24. Zwrotu lub zamiany biletu zakupionego w kasie kina można dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony. Zwrot lub zamiana biletu możliwa jest również w przypadku odwołania seansu filmowego.
25. Godziny rozpoczęcia seansów określone w terminarzu (oraz innych reklamach i ofertach) określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu którego rozpoczyna się emisja filmu
26. Na terenie Centrum Kultury i Sztuki i Kina „Impresja” obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych) oraz wnoszenia i spożywania środków odurzających, alkoholowych i psychotropowych.
27. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Centrum Kultury i Sztuki i Kina „Impresja”
28. Podczas seansów filmowych zabrania się dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)
29. Osoby uczestniczące w seansie filmowym zobowiązane są nie używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk w trakcie seansu.
30. Na teren Centrum Kultury i Sztuki i Kina „Impresja” obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
31. Za rzeczy pozostawione na Sali Kinowej, obsługa kina nie ponosi odpowiedzialności.
32. Pracownik obsługi kina ma prawo nie wpuścić na salę kinową klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem.
33. Pracownik kina ma prawo odmówić wstępu na salę kinową lub wyprosić z sali osobę zachowującą się niekulturalne, niegrzecznie lub wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników.
34. Klient z ważnym biletem, który spóźnił się na seans filmowy siada na pierwszym wolnym miejscu, aby nie przeszkadzać pozostałym widzom.
35. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez kino „Impresja” należy zgłaszać do Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
36. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.ZARZĄDZENIE NR 5/2020

DYREKTORA CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁAŃCU

z dnia 05.02.2020 r.

w sprawie: zmiany cennika biletów w Kinie „Impresja” w Połańcu
Na podstawie § 23 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
z dnia 1 marca 2018 r. (Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki
w Połańcu z dnia 15.02.2018r.), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się nowy cennik biletów obowiązujący w Kinie „Impresja” w Połańcu:
a) na seanse 2D
bilet normalny 2D – 15 zł
bilet ulgowy 2D – 13 zł
bilet zbiorowy 2D – 12 zł
pakiet rodzinny 3-osobowy 2D – 36 zł
pakiet rodzinny 4-osobowy 2D – 48 zł
bilet specjalny 2D – 11 zł
b) na seanse 3D
bilet normalny 3D – 16 zł
bilet ulgowy 3D – 14 zł
bilet zbiorowy 3D – 13 zł
pakiet rodzinny 3-osobowy 3D – 39 zł
pakiet rodzinny 4-osobowy 3D – 52 zł
bilet specjalny 3D – 13 zł

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 14/2016 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia cennika biletów w Kinie „Impresja” w Połańcu.

§ 3

W przypadku projektów, wydarzeń kinowych, których współorganizatorem jest Kino „Impresja” w Połańcu ceny biletów kinowych ustalane będą indywidualnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01.03.2020 r.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na używanie plików cookie.