Załącznik do zarządzenia nr 21/2022

z dnia 31.08.2022 r.

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI I UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁAŃCU

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA i PŁATNOŚCI

 

 1. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki
  w Połańcu jest podpisanie przez osobę dorosłą (rodzica lub opiekuna) Karty zapisu na zajęcia w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

 

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane. O obecności rodzica
  lub opiekuna decyduje instruktor prowadzący zajęcia.

 

 1. CKiSz nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych
  bez opieki po zakończeniu zajęć.

 

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, poszanowania mienia instytucji, przestrzegania zasad bhp i przeciw pożarowych
  i kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktorów
  i pracowników CKiSz.

 

 1. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć

 

 1. Wysokość płatności za zajęcia jest naliczona zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora
  na dany rok kulturalno-oświatowy.

 

 1. Opłaty miesięczne są stałe naliczane bez względu na frekwencję uczestnika w ciągu miesiąca.

 

 1. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności. Jedynie długotrwała nieobecność powyżej 2 tygodni spowodowana np. chorobą uczestnika zajęć (po pisemnym lub telefonicznym poinformowaniu instruktora) jest okolicznością mającą wpływ na zwolnienie go z opłaty za danym miesiąc.

 

 1. Zajęcia maga zostać odwołane w przypadku:

-  choroby instruktora,

- sytuacji, gdy na terenie instytucji odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość     uniemożliwiająca prowadzenie zajęć,

- zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.

 

 1. W przypadku nieobecności instruktora zajęcia zostaną odrobione w innym terminie
  w ramach opłaty miesięcznej lub odpłatność za zajęcia będzie obliczona proporcjonalnie do wysokości opłaty.

 

 1. W przypadku zajęć, których opłaty naliczane są za spotkanie odpłatność uzależniona będzie od ilości spotkań w miesiącu.

 

 1. W przypadku zajęć – nauka gry na instrumentach niezgłoszenie nieobecności uczestnika na zajęciach co najmniej 1 dzień przed terminem zajęć nie zwalnia
  z opłaty za dane spotkanie.

 

 1. Opłaty za zajęcia można uiszczać w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu,
  ul Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec lub przelewem na konto bankowe CKiSz.

 

 1. W przypadku uczestnictwa w zajęciach trojga i więcej rodzeństwa odpłatność
  za zajęcia (z wyjątkiem zajęć plastycznych) wynosi 70% za każde płatne zajęcia, na które uczęszczają dzieci.

 

 1. Udział dziecka w więcej niż 2 płatnych zajęciach– 50 % odpłatności za każde zajęcia
  z wyjątkiem zajęć plastycznych (za zajęcia plastyczne płatność 100%).

 

 1. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do końca każdego miesiąca.

 

 1. Zalegania z płatnościami za 3 miesiące skutkuje skreśleniem z listy i brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach do chwili uregulowania należności.

 

 1. Dyrektor może ustalić indywidualne zwolnienia z opłat na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna uzasadniający i z udokumentowaną trudną sytuacją materialno- rodzinną.

 

 1. Opłatę za zajęcia ustala się za okres od miesiąca IX do miesiąca VI roku kulturalno-oświatowego.

 

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SAL I STROJÓW CKISZ

 

 1. Korzystanie z sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywają się zajęcia.

 

 1. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu instytucji. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice
  lub prawni opiekunowie.

 

 1. Stroje niezbędne do występów organizowanych przez CKiSz uczestnik ma obowiązek zwrócić czyste w stanie niepogorszonym.

 

 1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz niedokonywanie w nich zmian.

 

 1. W przypadku uszkodzenia stroju uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wszelkich uszkodzeń na własny koszt.

 

 1. W przypadku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia uczestnik zobowiązany jest
  do odkupienia stroju lub pokrycia jego kosztów.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie opinie, skargi dotyczące zajęć należy kierować bezpośrednio do Dyrektora CKiSz.

 

 1. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor
  po konsultacji z instruktorem danych zajęć.

 

 1. Wzór Karty zapisu na zajęcia w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Wzór Karty zapisu na zajęcia w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 KARTA ZAPISU na zajęcia

W CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁAŃCU 

Pierwsze zapisy   tak                 kontynuacja zajęć  tak 

Rodzaj zajęć

 

 

Instruktor

 

 

Imię i nazwisko dziecka

 

Data urodzenia

 

 

Adres

 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

 

Telefon rodzica/opiekuna

 

Adres e-mail

 

 

 

OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w/w zajęciach organizowanych przez CKiSz w Połańcu i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych.

 

 1. Oświadczam że zapoznałem się z Regulaminem odpłatności i uczestnictwa w zajęciach w CKiSz w Połańcu i w pełni go akceptuję.

 

 1. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka przed zajęciami organizowanymi przez CKiSz w Połańcu jak też po ich zakończeniu.

 

………………………………………………………………

                                                                                                        /Podpis rodzica/opiekuna/

DEKLARACJE

      *Wyrażam zgodę  na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach w instytucji, w terenie, wycieczkach, spacerach i innych formach zajęć organizowanych przez CKiSz w Połańcu, a także uczestnictwo w konkursach, przeglądach, występach artystycznych i innych działaniach organizowanych przez podmioty trzecie, w których dziecko reprezentuje CKiSz w Połańcu.

      *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka zawartych w Karcie zapisu na zajęcia  i oświadczam,  że dane podaję dobrowolnie, oraz że zostałam/łem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich/mojego dziecka danych, do ich poprawiania oraz sposobach zgłoszenia ograniczenia/zaprzestania przetwarzania danych.

      * Wyrażam zgodę na przetwarzanie i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas realizacji: konkursów, występów, zajęć, wycieczek, akcji wypoczynkowych, przeglądów, warsztatów oraz innych wydarzeń,  poprzez zamieszczanie zdjęć i filmików w mediach: Internecie, prasie, telewizji, portalach społecznościowych, wystawach, publikacjach- albumach, książkach.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko
i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

    * Wyrażam zgodę**/ nie wyrażam** zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail (na adres podany w Karcie zapisu na zajęcia) dotyczących działalności i oferty CKiSz.

 

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres e-mail naszego IOD : ……………………… lub dostarczona osobiście do siedziby Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

.........................................................................................................................................................................

Data i podpis opiekuna/ów prawnych Dziecka

 

*w przypadku wyrażenia zgody proszę zaznaczyć krzyżykiem

**niewłaściwe skreślić

 

KLAUZURA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu w związku z przekazaniem danych osobowych Pana/Pani oraz Dziecka informuje że:

 1. Administrator Danych Osobowych (dalej ADO)

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec jest Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu zwany dalej ADO.

 1. Inspektor Ochrony Danych (dalej IOD)

Osobą zajmującą się danymi osobowymi u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych, e-mail: ………………………………………

 1. Podstawa prawna

Celem przetwarzania jest możliwość udziału Państwa dziecka jako uczestnika w zajęciach i imprezach kulturalnych, w tym konkursach, warsztatach organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki  w Połańcu

Przekazane dane są przetwarzane na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda
 2. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
 3. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Dziecka nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów do tego uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. W sytuacji  ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, przez okres, po którym przedawnią się roszczenia

 1. Prawa dotyczące przekazanych danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz danych oraz danych osobowych Dziecka (art. 15 RODO),
 • sprostowania (art. 16 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody. Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dziecka w procesach zainicjowanych przed jej wycofaniem. ADO nie może usunąć danych osobowych, które wymagane są do realizacji nałożonych na niego obowiązków. Z tego tytułu oraz z uwagi na podstawę prawną dla przetwarzania ograniczone zostają prawa do:

 • wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).
 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie oraz przekazanie danych do państwa trzeciego

Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka:

 • nie będą podlegały częściowo zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,
 • nie będą podlegały profilowaniu,
 • nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Oświadczam, że wiem w jaki sposób oraz w jakim celu przetwarzane są dane osobowe przez ADO oraz jakie prawa gwarantuje mi RODO.

 

 

.........................................................................................................................................................................

Data, miejsce  i podpis opiekuna/ów prawnych Dziecka składających oświadczenie

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na używanie plików cookie.