Załącznik nr 1 do zarządzenia 21/2018

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu jest podpisanie przez osobę dorosłą (rodzica lub opiekuna) deklaracji zgody uczestnictwa (karty zapisu).

2. Wysokość miesięcznej opłaty za zajęcia jest naliczona wg cennika znajdującego się w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

3. Opłata za dany miesiąc jest stała naliczana bez względu na frekwencję uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowią karnety na zajęcia dla dorosłych oraz choroba trwająca powyżej 2 tygodni po uprzednim powiadomieniu w kasie lub sekretariacie CKiSz.

4. W przypadku nieobecności instruktora zajęcia zostaną odrobione w ramach opłaty miesięcznej lub odpłatność za zajęcia będzie obliczona proporcjonalnie do wysokości opłaty.

5. W przypadku zajęć, których opłaty naliczane są za spotkanie odpłatność uzależniona będzie od ilości spotkań w miesiącu.

6. Opłaty za zajęcia można uiszczać w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec

7. W przypadku uczestnictwa w zajęciach trojga i więcej rodzeństwa odpłatność za zajęcia (z wyjątkiem zajęć plastycznych) wynosi 70% za każde płatne zajęcia, na które uczęszczają dzieci. Udział dziecka w więcej niż 2 płatnych zajęciach– 50 % odpłatności za każde zajęcia z wyjątkiem zajęć plastycznych (za zajęcia plastyczne płatność 100%).

8. W przypadku rezygnacji z zajęć mających wpływ na wysokość uiszczanych płatności za zajęcia w trakcie roku kulturalno-oświatowego rodzic/opiekun zobowiązany jest do pisemnej informacji o tym fakcie.

9. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do końca każdego miesiąca.

10. Zalegania z płatnościami za 3 miesiące skutkuje skreśleniem z listy i brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach do chwili uregulowania należności.

11. Dyrektor może ustalić indywidualne zwolnienia z opłat na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna uzasadniający i z udokumentowaną trudną sytuacją materialno - rodzinną.

12. Opłatę za zajęcia ustala się za okres od miesiąca IX do miesiąca VI roku kulturalno-oświatowego.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na używanie plików cookie.