Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Witamy na stronie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Zmieniamy się dla Was!

Regulamin Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Załącznik nr. 1 do Zarządzenia nr. 19/2020 z dnia 1.06.2020r
Regulamin
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów i uczestników wydarzeń kulturalnych i artystycznych (seansów filmowych, spektakli, koncertów, wystaw i innych) oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w instytucji.
Cały obiekt Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu jest monitorowany.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klienci Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 2. Zasady postepowania określone niniejszym Regulaminem obowiązują na całym terenie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

 3. Wstęp na wydarzenia Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu jest możliwy za okazaniem ważnego biletu/wejściówki/ zaproszenia, chyba że wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

 4. Osoby będące pod wpływie alkoholu lub środków odurzających nie będą obsługiwane przez pracowników CKiSz, a w szczególnych przypadkach – agresja i zakłócanie porządku publicznego – pracownicy CKiSz maja prawo wezwać służby mundurowe.

 5. Podczas spektakli, seansów kinowych, koncertów i imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu zabrania się:

 1. dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez zgody Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu i wykonawcy ( Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z póź. zm.);

 2. korzystania z telefonów komórkowych;

 3. spożywania alkoholu na terenie CKiSz;

 4. palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów oraz używania środków niedozwolonych prawem;

 5. głośnego zachowywania się zakłócającego uczestnictwo w spektaklu, koncercie, seansie lub innym wydarzeniu;

 6. wnoszenia i spożywania podczas koncertów, spektakli i innych przedstawień wszelkich artykułów spożywczych oraz napojów;

 7. wnoszenie na teren obiektu przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w CKiSz;

 8. wchodzenie na scenę, za kulisy i do pomieszczeń służbowych.

 1. Szatnia w zależności od aury jest obowiązkowa, bezpłatna i monitorowana. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz dokumenty pozostawione w szatni.

 2. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe i dokumenty, zgubione na terenie CKiSz oraz utracone na skutek kradzieży.

 3. Rzeczy znalezione przechowywane są przez okres 1 miesiąca.

 4. Po zakończeniu wydarzenia Klient zobowiązany jest do pozostawienia na widowni porządku oraz czystości.

 5. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia widowni obowiązuje odszkodowanie w pełnej wartości zniszczonego mienia. Przypadki niszczenia lub uszkodzenia wyposażenia sali będą zgłaszane na Policję w sytuacji, gdy zaistnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

 6. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu dokumentuje i promuje wydarzenia i zajęcia poprzez galerie fotograficzne tj wykonywanie zdjęć podczas wydarzeń, zajęć. Każdy uczestnik jakiejkolwiek wydarzenia, zajęć odbywających się w CKiSz ma prawo odmówić upubliczniania swojego wizerunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

 7. Uczestnicy zajęć są zobowiązania do przestrzegania Regulaminu zajęć i warsztatów organizowanych w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Na seanse kinowe obowiązują ceny biletów wg. aktualnego zarządzenia Dyrektora. Ceny biletów na inne wydarzenia artystyczne i kulturalne ustalane są każdorazowo indywidualne w zależności od wydarzenia i wykonawców.

 2. Rezerwacji miejsc na seanse filmowe można dokonać jedynie za pomocą systemu sprzedaży biletów online. Jedyny wyjątek stanowi rezerwacja biletów grupowych, którą można dokonać telefonicznie za pomocą poczty e-mail lub osobiście.

 3. Okulary 3D są wydawane klientom na seans w technologii 3D i użyczone są wyłącznie na seans filmowy. Po zakończonym seansie należy zwrócić je pracownikowi CKiSz.

 4. Za otrzymane okulary klient ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku ich zniszczenia lub zgubienia. Opłata za zniszczenie lub zgubienie okularów wynosi 100 zł.

 5. Nie ma możliwości rezerwacji miejsc na koncerty, spektakle i inne wydarzenia kulturalne i artystyczne poza rezerwacją biletów grupowych.

 6. Kasa czynna jest na godzinę przed seansem lub wydarzenie oraz od poniedziałku do środy od 8.00 – 15.30, czwartek od 8.00 – 18.00, piątek od 8.00 do 21.00

 7. Dzieci do lat 2 upoważnione są do wstępu na seans filmowy nieodpłatnie pod nadzorem dorosłego opiekuna, pod warunkiem, że nie będą one zajmować oddzielnego miejsca.

 8. Klient, który zakupił bilet wcześniej, a przyjdzie do CKiSz w stanie nietrzeźwym nie będzie wpuszczony do Sali, w której odbywa się wydarzenie.

 9. Na wydarzenia, seanse filmowe organizowane w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu nie będą wpuszczane osoby:

 1. będące pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających;

 2. zachowujący się w sposób sprzeczny z dobrymi zwyczajami, niniejszym regulaminem i/lub zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników wydarzenia lub personelu;

 1. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących przypadkach:

 1. wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działanie kontrahentów;

 2. w przypadku, gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiadających przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów i pracownikom CKiSz;

 3. osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie, imprezie lub wydarzeniu kulturalnym, artystycznym, chyba że jest w towarzystwie opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na uczestnictwo podopiecznego w organizowanym wydarzeniu.

 1. Widzowie spóźnieni:

 1. z chwilą rozpoczęcia wydarzenia spóźnienie widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni lub pierwsze wolne miejsce;

 2. zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe po przerwie ( jeżeli taka istniej);

 3. w wyżej wymienionych przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.


ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU IMPREZY / WYDARZENIA

 1. Informacje dotyczące ewentualnych zmian w kalendarzu imprez są udostępniane w jak najwcześniejszym terminie na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu i na profilu FB.

 2. Pracownicy CKiSz informują o zmianach na bieżąco, wszelkimi dostępnymi kanałami informacyjnymi.

 3. Posiadacz biletu może sprawdzić, czy impreza nie została odwołana, zmieniona lub przeniesiona na inny termin osobiście, za pomocą poczty e- mail lub telefonicznie.


ZWROTY

 1. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu przewiduje możliwość zwrotu biletów.

 2. Zwrot za zakupione bilety jest możliwy najpóźniej 3 dni przed planowanym wydarzeniem tylko za okazaniem biletu lub paragonu.

 3. Nie podlega zwrotowi bilet, po terminie w przypadku, gdy wydarzenie/seans się odbył

 4. W przypadku konieczności odwołania wydarzenia/imprezy/seansu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu zwraca pełną kwotę za bilet.

 5. CKiSz nie przyjmuje zwrotów biletów zakupionych za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej. Zwrot należy dokonać zgodnie z Regulaminem sprzedaży


KONTROLA BILETÓW

 1. Klienci korzystający z usług CKiSz zobowiązani są posiadać przy sobie oryginalny, ważny na dane wydarzenie/imprez/seans bilet, zakupiony w kasie CKiSz lub za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line.

 2. Bilet podlega kontroli w momencie wejścia na widownię.

 3. Do kontroli biletów upoważnieni są pracownicy Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

 4. Klienci CKiSz zobowiązani są do stosowania się do nadawanych komunikatów oraz zaleceń pracowników Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu dotyczących m.in. bezpieczeństwa lub spraw porządkowych.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą zostać usunięte z terenu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

 2. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor.

 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

 4. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia spraw spornych zostaną one rozpatrzone przez Sąd właściwy dla siedziby Centrum Kultury i sztuki w Połańcu.

Skip to content